Reiðhjólatrygging

Upplýsingaskjal þetta tilgreinir einungis helstu atriði tryggingarinnar, s.s. hvað er innifalið og hvað ekki. Ekki er um að ræða tæmandi upptalningu né persónulegt yfirlit yfir tryggingar sem viðskiptavinir velja. Upplýsingaskjalið hefur ekki lagalega þýðingu og gegnir eingöngu þeim tilgangi að upplýsa viðskiptavini um helstu þætti tryggingarinnar. Tryggingayfirlit og nákvæmar upplýsingar um samningsskilmála sem gilda eru aðgengilegar á vátryggingarskírteini tryggingarinnar sem hægt er að nálgast á Mínum síðum Varðar. Skilmálar tryggingarinnar hafa að geyma tæmandi upplýsingar um vátryggingarverndina og eru hluti af samningi aðila ásamt vátryggingarskírteini. 

Hvernig trygging er Reiðhjólatrygging?

Reiðhjólatrygging er sérstök trygging gegn þjófnaði og skemmdum á hjóli, búnaði, fatnaði og öryggisbúnaði sem notaður er við hjólreiðar og er að auki vernd gegn öðrum óvæntum atvikum.

Tryggingin bætir
Ábyrgðartrygging

Skaðabótaskylda sem fellur á hinn vátryggða við hjólreiðar, enda sé skaðabótaskyldan bein afleiðing af tjóni á mönnum eða munum.

Tjón sem barn, yngra en 10 ára veldur, án tillits til skaðabótaskyldu að lögum.

Reiðhjól og búnaður

Tjón af völdum skyndilegra og óvæntra óhappa í flutningi, notkun eða geymslu.

Tryggingin bætir ekki
Ábyrgðartrygging

Tjón á munum sem vátryggður hefur til afnota, til geymslu, eða eru af öðrum orsökum í hans vörslu.

Tjón á munum, sem vátryggður hefur tekið ófrjálsri hendi.

Tjón vegna skaðabótakröfu sem fellur á vátryggðan sem eiganda eða notanda húseigna, loftfara, lystibáta eða hvers kyns skráningarskyldra vélknúinna faratækja.

Reiðhjól og búnaður

Tjón sem orsakast af snöggum hita og/eða rakabreytingum.

Tjón sem stafa af eðlilegu sliti, galla, rangri samsetningu, ónógu viðhaldi eða innri bilunum.

Tjón sem verður er vátryggður gleymir eða týnir reiðhjólinu.

Óbeint tjón sem leiða kann af bótaskyldum atburði.

Eru einhverjar takmarkanir eða varúðarreglur?

Vátryggðum ber að fylgja varúðarreglum Varðar.

Vátryggðum ber að sýna eðlilega aðgát við vörslu reiðhjólsins. Reiðhjól skulu vera tryggilega læst þegar þau eru ekki í notkun eða geymd í læstum geymslum eða öðrum læstum húsakynnum.

Séu reiðhjól geymd á stöðum sem aðrir en vátryggingartaki hafa aðgang að, s.s. hjólageymslum, skulu hjólin tryggilega læst.

Vátryggðum ber að fara eftir lögum, reglum og lögreglusamþykktum um umferðarmál og hjólreiðar.

Hvar gildir tryggingin?

Mismunandi eftir því hvaða þáttur tryggingarinnar er undir. Almennt gildir tryggingin á Íslandi og á ferðalögum erlendis eftir því sem við á, í allt að 92 daga frá brottfarardegi frá Íslandi. Nánari upplýsingar um gildissvið má finna í skilmála tryggingarinnar.

Hverjar eru helstu skyldur þess tryggða?

Veita allar nauðsynlegar upplýsingar, hvort sem er við endurnýjun, breytingar á tryggingunni eða við tjónstilkynningu.

Tilkynna tjón við fyrsta hentugleika og eigi síðar en innan árs frá tjónsatburði.

Hvenær og hvernig er greitt fyrir trygginguna?

Iðgjöld tryggingarinnar ber að greiða á gjalddaga. Við endurnýjun hækkar ársiðgjaldið í samræmi við breytingu á vísitölu frá grunnvísitölu samnings. Vörður sendir kröfur mánaðarlega í heimabanka eða árlega ef óskað er eftir því að greiða iðgjöld í einu lagi. Hægt er að breyta greiðslumáta á Mínum síðum Varðar. Þar er einnig hægt að velja að greiða iðgjöld með kreditkorti.

Hvenær hefst tryggingarverndin og hvernig lýkur henni?

Tryggingarsamningar gilda almennt í 12 mánuði frá samþykkt tilboðs og útgáfu tryggingar og miðast iðgjöld við ársiðgjald. Sé tryggingu ekki sagt upp á því tímabili framlengist hún sjálfkrafa.

Hvernig er tryggingunni sagt upp?

Hægt er að segja tryggingunni upp hvenær sem er á tryggingartímabilinu.