Starfskjarastefna

Starfskjarastefna Varðar trygginga hf., sbr. 79. gr. a hlutafélagalaga nr. 2/1995.

1. Inngangur og umfang

Starfskjarastefna Varðar trygginga hf. er sett með vísan til laga um vátryggingastarfssemi nr. 100/2016 og 79. gr. a. laga nr. 2/1995, um hlutafélög, EU reglugerðar nr. 55/2022 og jafnframt með vísan til Guidelines on system of governance. Stefnan nær yfir helstu atriði í starfs- og launakjörum stjórnarmanna, forstjóra, stjórnenda og annarra starfsmanna félagsins og dótturfélags þess Varðar líftrygginga hf.  

2. Tilgangur

Starfskjarastefnu þessari er ætlað að treysta viðleitni félagsins til að veita góða þjónustu og leggja grunn að góðri arðsemi hlutafjár með langtíma hagsmuni félagsins, eiganda þess, viðskiptamanna og starfsmanna að leiðarljósi. Með hliðsjón af þessum markmiðum er megininntak starfskjarastefnu félagsins að gera það eftirsóknarvert að starfa hjá Verði og skipa félaginu þannig í fremstu röð á íslenskum markaði. Til að svo megi verða er nauðsynlegt að félagið hafi svigrúm til þess að bjóða samkeppnishæf laun og aðrar greiðslur sambærilegar við það sem gerist í starfsumhverfi þess og geti ráðið til sín framúrskarandi starfsfólk í þeim tilgangi að tryggja vöxt og velgengni félagsins.

Við mörkun starfskjarastefnunnar skal það haft að leiðarljósi að hún stuðli ekki að óeðlilegri áhættutöku umfram áhættuþol félagsins né leiði til hagsmunaárekstrar, heldur hvetji til þess að langtímasjónarmiða sé gætt og heilbrigður rekstur félagsins sé ávallt tryggður. Jafnframt skal ávallt horft til jafnréttissjónarmiða og fylgja stefnu félagsins um jafnréttismál í hvívetna. Stefnan er liður í að gæta langtímahagsmuna eigenda félagsins, starfsfólks og annarra hagsmuna­aðila með skipulögðum, einföldum og gegnsæjum hætti.  

3. Starfskjör stjórnarmanna

Þóknun til stjórnarmanna fyrir komandi starfsár skal ákveðin á aðalfundi ár hvert, sbr. 79. gr. laga nr. 2/1995, um hlutafélög og skal þóknunin taka mið af þeim tíma sem stjórnarmenn verja til starfans og þeirri ábyrgð sem á þeim hvílir. Á aðalfundi félagsins skal einnig kveða á um þóknun varamanna og þeirra stjórnarmanna sem sitja í undirnefndum stjórna.

4. Starfskjör forstjóra

Starfskjör forstjóra skulu ítarlega tilgreind í skriflegum ráðningarsamningi þar á meðal föst laun, árangurstengdar greiðslur, kaupréttur, lífeyrisréttindi, orlof og uppsagnarfrestur, svo og eftir atvikum, eftirlaunaréttindi og greiðslur við starfslok. Almennt séð gilda aðeins ákvæði ráðningarsamnings um eftirlaunagreiðslur eða greiðslur vegna starfsloka.

Í undantekningartilvikum er þó heimilt að gera starfslokasamning við forstjóra í samræmi við ákvæði laga nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi. Í samræmi við starfsreglur stjórnar er það stjórn félagsins sem ber ábyrgð á ráðningu forstjóra og starfskjörum hans.

5. Starfskjör framkvæmdastjóra og lykilstarfsmanna

Starfskjör og hlunnindi framkvæmdastjóra og annarra lykilstarfsmanna félagsins, skulu tilgreind í skriflegum ráðningarsamningum og skulu þau ákvörðuð af forstjóra í samráði við mannauðsstjóra að teknu tilliti til umfangs viðkomandi sviðs, hæfni og ábyrgðar. Starfskjör skulu vera samkeppnishæf á íslenskan mælikvarða. Með æðstu stjórnendum er átt við framkvæmdastjóra sviða, lykilstarfsmenn skv. Solvency II og annarra lykilstarfsmanna s.s. forstöðumanna og annarra sem geta tekið stefnumótandi ákvarðanir um framtíð félagsins og rekstur eða geta haft áhrif á áhættusnið félagsins til framtíðar. Almennt gilda aðeins ákvæði ráðningarsamnings um eftirlaunagreiðslur eða greiðslur vegna starfsloka.

6. Starfskjör annarra starfsmanna

Starfskjör annarra starfsmanna skulu vera samkeppnishæf á íslenskan mælikvarða og í öllum tilfellum taka mið af jafnlaunakerfi félagsins. Fjárhæð grunnlauna og annarra greiðslna til þeirra skal taka mið af menntun, hæfni, reynslu, ábyrgð og umfangi þess starfs sem hann sinnir og miða við þann markaðshóp sem viðkomandi tilheyrir.

Við starfslok skal almennt ekki samið um lífeyris- eða starfslokagreiðslur umfram það sem kemur fram í ráðningarsamningi.

7. Kaupaukakerfi og kaupréttarsamningar.

7.1 Kaupaukakerfi

Stjórn félagsins er heimilt að setja á kaupaukakerfi. Kerfið skal vera í samræmi við ákvæði laga og reglna um slík kerfi, þá einkum laga nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi. Kaupaukakerfið getur tekið til allra starfsmanna félagsins og skal slíkt kerfi jafnframt borið undir hluthafafund til samþykktar áður en það tekur gildi og að fengnu áliti og afgreiðslu starfskjaranefndar og staðfestingar stjórnar. Sé kaupaukakerfi komið á og staðfest af hluthafafundi er stjórn félagsins heimilt að leggja til lykilmælikvarða og viðmið á ári hverju, að tillögu forstjóra, án þess að slíkt þurfi að bera undir hluthafafund í hvert skipti. Á aðalfundi skal þó árlega upplýsa hluthafa um meginþætti kaupaukakerfis. Með kaupauka er átt við greiðslur og hlunnindi til starfsmanns, meðal annars, reiðufé, sérstakar lífeyrisgreiðslur og kauprétti, skilgreint með tilliti til árangurs, sem ekki er þáttur í föstum starfskjörum starfsmanns, þar sem endanleg fjárhæð eða umfang greiðslu liggur ekki fyrir með nákvæmum hætti fyrirfram.

Sé kaupaukakerfi komið á skal árlega afla álits áhættustýringar á áhrifum breyttra starfskjara á áhættutöku og rekstur félagsins og áliti regluvörslu varðandi fylgni við lög og reglur.

7.2 Kaupréttarsamningar

Stjórn félagins er heimilt að samþykkja kaupréttaráætlun byggða á 10. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt og gera kaupréttarsamninga við starfsmenn félagsins.

8. Ábyrgð og eftirlit með framkvæmd

Starfskjarastefna þessi er á ábyrgð stjórnar.

Starfskjaranefnd stjórnar hefur eftirlit með framkvæmd stefnunnar og hefur heimild til að kalla eftir hverjum þeim gögnum sem nauðsynleg eru vegna þessa.

9. Samþykkt starfskjarastefnu og önnur mál

Starfskjarastefna félagsins skal tekin til endurskoðunar ár hvert og borin undir aðalfund félagsins til samþykktar með eða án breytinga.

Gera skal árlega grein fyrir launum og öðrum starfskjörum stjórnar og forstjóra í ársskýrslu félagsins. Jafnframt skal gerð grein fyrir verulegum frávikum, ef einhver eru.

Starfskjarastefna þessi skal aðgengileg á heimasíðu félagsins og vera aðgengileg starfsmönnum öllum.

Þannig samþykkt á aðalfundi félagsins 9.mars 2022.