Starfsábyrgðartrygging fasteigna- og skipasala

Upplýsingaskjal þetta tilgreinir einungis helstu atriði tryggingarinnar, s.s. hvað er innifalið og hvað ekki. Ekki er um að ræða tæmandi upptalningu né persónulegt yfirlit yfir tryggingar sem viðskiptavinir velja. Upplýsingaskjalið hefur ekki lagalega þýðingu og gegnir eingöngu þeim tilgangi að upplýsa viðskiptavini um helstu þætti tryggingarinnar. Tryggingayfirlit og nákvæmar upplýsingar um samningsskilmála sem gilda eru aðgengilegar á vátryggingarskírteini tryggingarinnar sem hægt er að nálgast á Mínum síðum Varðar. Skilmálar tryggingarinnar hafa að geyma tæmandi upplýsingar um vátryggingarverndina og eru hluti af samningi aðila ásamt vátryggingarskírteini. 

Hvernig trygging er Starfsábyrgðartrygging fasteigna- og skipasala?

Starfsábyrgðartryggingar hafa þann tilgang að bæta almennt fjártjón sem vátryggður kann að valda viðskiptavinum sínum við störf sín. Löggiltum fasteigna- og skipasölum er skylt að kaupa og viðhalda starfsábyrgðartryggingu samkvæmt lögum um sölu fasteigna og skipa. 

Tryggingin bætir

Skaðabótaábyrgð sem fellur á vátryggðan, þegar þriðji maður verður fyrir almennu fjártjóni sem rakið verður til vátryggðs sjálfs eða starfsmanns hans.

Tjón sem viðskiptamaður vátryggðs verður fyrir þegar vátryggingataki, sem fengið hefur greitt fyrir milligöngu um fasteignaviðskipti, hættir störfum og á ólokið frágangi samninga, skjala eða uppgjöri vegna viðskiptanna, sem hann hefur fengið greitt fyrir.

Tryggingin bætir ekki

Tjón sem rekja má til þess að vátryggður tekur á sig ábyrgð eða gefur loforð sem er víðtækara en almenn bótaskylda hans sem fasteigna- eða skipasala.

Sektir eða önnur viðurlög sem falla á vátryggðan eða þriðja mann.

Líkamstjón og skemmdir á munum.

Starfsemi vátryggðs utan Evrópska efnahagssvæðisins eða bótaábyrgð sem er ríkari en eftir íslenskum reglum um skaðabótagrundvöll eða ákvörðun bótafjárhæðar.

Eru einhverjar takmarkanir eða varúðarreglur?

Vátryggðum ber að fylgja varúðarreglum Varðar.

Hvar gildir tryggingin?

Vátryggingin gildir hvar sem er innan Evrópska efnahagssvæðisins.

Hverjar eru helstu skyldur þess tryggða?

Veita allar nauðsynlegar upplýsingar, hvort sem er við endurnýjun, breytingar á tryggingunni eða við tjónstilkynningu.

Jafnskjótt og vátryggður fær vitneskju eða grun um að skaðabótakrafa verði gerð á hendur honum ber honum að tilkynna félaginu það skriflega.

Verði breytingar á atvikum eða upplýsingum, sem félaginu hefur verið skýrt frá í vátryggingarbeiðni, eða á annan hátt, skal vátryggingartaki tilkynna félaginu um þær.

Hvenær og hvernig er greitt fyrir trygginguna?

Iðgjöld tryggingarinnar ber að greiða á gjalddaga. Vörður sendir kröfur mánaðarlega í netbanka eða árlega ef óskað er eftir því að greiða iðgjöld í einu lagi. Hægt er að breyta greiðslumáta á Mínum síðum. Þar er einnig hægt að velja að greiða iðgjöld með kreditkorti.

Hvenær hefst vátryggingarverndin og hvernig lýkur henni?

Vátryggingarsamningar gilda almennt í 12 mánuði frá samþykkt tilboðs og útgáfu tryggingar og miðast iðgjöld við ársiðgjald. Sé tryggingu ekki sagt upp á því tímabili framlengist hún sjálfkrafa.

Hvernig er tryggingunni sagt upp?

Hægt er að segja tryggingunni upp hvenær sem er á vátryggingatímabilinu. Segja verður tryggingunni upp með skriflegri tilkynningu til Varðar eða öðrum sannanlegum hætti. Með uppsögn skal senda staðfestingu þess efnis að stofnað hafi verið til nýrrar tryggingar hjá öðru vátryggingafélagi þar sem lögboðin ábyrgðartrygging ökutækis og slystrygging ökumanns og eiganda eru lögboðnar tryggingar.