Starfsábyrgðartrygging sjálfstætt starfandi lækna

Upplýsingaskjal þetta tilgreinir einungis helstu atriði tryggingarinnar, s.s. hvað er innifalið og hvað ekki. Ekki er um að ræða tæmandi upptalningu né persónulegt yfirlit yfir tryggingar sem viðskiptavinir velja. Upplýsingaskjalið hefur ekki lagalega þýðingu og gegnir eingöngu þeim tilgangi að upplýsa viðskiptavini um helstu þætti tryggingarinnar. Tryggingayfirlit og nákvæmar upplýsingar um samningsskilmála sem gilda eru aðgengilegar á vátryggingarskírteini tryggingarinnar sem hægt er að nálgast á Mínum síðum Varðar. Skilmálar tryggingarinnar hafa að geyma tæmandi upplýsingar um vátryggingarverndina og eru hluti af samningi aðila ásamt vátryggingarskírteini. 

Hvernig trygging er Starfsábyrgðartrygging sjálfstætt starfandi lækna?

Starfsábyrgðartryggingar hafa þann tilgang að bæta almennt fjártjón sem vátryggður kann að valda viðskiptavinum sínum við störf sín. Sjálfstætt starfandi læknar geta keypt og viðhaldið starfsábyrgðartryggingu vegna starfa sinna.

Tryggingin bætir

Skaðabótaábyrgð sem fellur á vátryggðan, þegar þriðji maður verður fyrir líkamstjóni, sem rakið verður til læknisverks vátryggðs sjálfs eða starfsmanns hans.

Tryggingin bætir ekki

Tjón sem rekja má til þess að vátryggður tekur á sig ábyrgð sem er víðtækari en venjuleg skaðabótaskylda utan samninga.

Sektir eða önnur viðurlög sem falla á vátryggðan eða þriðja mann.

Skemmdir á munum.

Störf sem unnin eru á vegum sjúkrastofnunar nema unnið sé án endurgjalds og ábyrgðin hvíli ekki á hlutaðeigandi stofnun samkvæmt gildandi réttarreglum um vinnuveitendaábyrgð.

Tjón vegna starfsemi utan Íslands eða bótaábyrgðar sem er ríkari en eftir íslenskum reglum um skaðabótaskyldu eða ákvörðun bótafjárhæðar.

Skaðabótaábyrgð vegna meðferðar sem fellur utan venjulegs starfssviðs lækna.

Skaðabótaábyrgð vegna meðferðar sem vátryggður hefur ekki réttindi til að framkvæma samkvæmt lögum eða heimildum stjórnvalda.

Skaðabótaábyrgð vegna meðferðar sem felst í að meðferðin, þar með talið lyfjagjöf, hafi ekki þau áhrif er að var stefnt, hafi orðið dýrari en hliðstæð meðferð, reynst ónauðsynleg eða árangurslaus.

Tjón vegna lýta- og eða fegrunaraðgerða.

Tjón vegna skemmda á erfðaefnum sjúklings.

Tjón vegna tilrauna með lyf eða vegna klínískra tilrauna.

Tjón vegna notkunar lyfja sem hafa þann tilgang að breyta þyngd sjúklings.

Tjón vegna glasafrjóvgana, frjósemisaðgerða eða fóstureyðinga.

Tjón vegna notkunar á geislavirkum efnum eða vegna annarra aðferða til meðferðar í rannsóknartilgangi.

Tjón sem leiða af skaðsemisábyrgð sem fellur á vátryggðan.

Eru einhverjar takmarkanir eða varúðarreglur?

Vátryggðum ber að fylgja varúðarreglum Varðar.

Hvar gildir tryggingin?

Vátryggingin tekur eingöngu til tjóns sem verður á Íslandi, vegna starfa vátryggðs á Íslandi.

Hverjar eru helstu skyldur þess tryggða?

Veita allar nauðsynlegar upplýsingar, hvort sem er við endurnýjun, breytingar á tryggingunni eða við tjónstilkynningu.

Jafnskjótt og vátryggður fær vitneskju eða grun um að skaðabótakrafa verði gerð á hendur honum ber honum að tilkynna félaginu það skriflega.

Verði breytingar á atvikum eða upplýsingum, sem félaginu hefur verið skýrt frá í vátryggingarbeiðni, eða á annan hátt, skal vátryggingartaki tilkynna félaginu um þær.

Hvenær og hvernig er greitt fyrir trygginguna?

Iðgjöld tryggingarinnar ber að greiða á gjalddaga. Við endurnýjun hækkar ársiðgjaldið í samræmi við breytingu á vísitölu frá grunnvísitölu samnings. Vörður sendir kröfur mánaðarlega í heimabanka eða árlega ef óskað er eftir því að greiða iðgjöld í einu lagi. Hægt er að breyta greiðslumáta á Mínum síðum Varðar. Þar er einnig hægt að velja að greiða iðgjöld með kreditkorti.

Hvenær hefst vátryggingarverndin og hvernig lýkur henni?

Vátryggingarsamningar gilda almennt í 12 mánuði frá samþykktu tilboði og útgáfu tryggingar og miðast iðgjöld við ársiðgjald. Sé tryggingu ekki sagt upp á því tímabili framlengist hún sjálfkrafa.

Hvernig er tryggingunni sagt upp?

Hægt er að segja tryggingunni upp hvenær sem er á vátryggingartímabilinu.