Slysatrygging

Upplýsingaskjal þetta tilgreinir einungis helstu atriði tryggingarinnar, s.s. hvað er innifalið og hvað ekki. Ekki er um að ræða tæmandi upptalningu né persónulegt yfirlit yfir tryggingar sem viðskiptavinir velja. Upplýsingaskjalið hefur ekki lagalega þýðingu og gegnir eingöngu þeim tilgangi að upplýsa viðskiptavini um helstu þætti tryggingarinnar. Tryggingayfirlit og nákvæmar upplýsingar um samningsskilmála sem gilda eru aðgengilegar á vátryggingarskírteini tryggingarinnar sem hægt er að nálgast á Mínum síðum Varðar. Skilmálar tryggingarinnar hafa að geyma tæmandi upplýsingar um vátryggingarverndina og eru hluti af samningi aðila ásamt vátryggingarskírteini. 

Hvernig trygging er Slysatrygging?

Almenn slysatrygging er fjárhagsleg vernd fyrir vátryggðan ef hann býr við varanlegra örorku í kjölfar slyss við vinnu eða í frítíma. Einnig er hægt að kaupa vernd fyrir tímabundinni örorku (dagpeningar) og dánarbætur vegna slyss. Ef vátryggður stundar séráhættu á borð við köfun eða fallhlífarstökk er hægt að kaupa sérstaka vernd sem tekur til þessara þátta. Tryggingin veitir víðtæka vernd hvar sem er í heiminum. 

Tryggingin bætir

Tímabundinn missis starfsorku vegna slyss.

Varanlega læknisfræðilega örorku vegna slyss.

Dánarbætur vegna slyss.

Bætur vegna tannbrots sem rekja má til slyss.

Tryggingin bætir ekki

Slys sem valda eingöngu lýti.

Tannbrot sem verður þegar vátryggður matast.

Slys sem verða við keppni eða við æfingar til undirbúnings fyrir keppni í hvers konar íþróttum.

- Slys sem verða við fjallaklifur, bjargsig, hnefaleika, hvers konar glímu- og bardagaíþróttir, akstursíþróttir, drekaflug, fallhlífarstökk, froskköfun og teygjustökk.

Slys, sem verða í hvers kyns flugi, nema vátryggður sé farþegi í áætlunar- eða leiguflugi á vegum aðila, sem hefur tilskilin leyfi hlutaðeigandi flugmálayfirvalda

Slys vegna ljósabaða, lækningameðferðar, skurðaðgerðar eða lyfjanotkunar, nema meðferðin sé að læknisráði vegna bótaskylds slyss og gerð á viðurkenndri heilbrigðisstofnun.

Slys, sem orsakast af matareitrun, drykkjareitrun og neyslu eitur- eða nautnalyfja.

Slys, vegna eitraðra lofttegunda, nema það hafi orðið skyndilega og án vilja vátryggðs.

Tjón af völdum sýkingar af skordýrabiti eða stungu.

Tjón sem stafa af brjósklosi, þursabiti (lumago ischias), slitgigt eða hvers kyns öðrum gigtarsjúkdómum.

Slys, sem beint eða óbeint orsakast af blindu, mikilli nær- eða fjarsýni, sjóndepru, heyrnardeyfð, lömun, bæklun, flogaveiki, slagi, sykursýki eða öðrum alvarlegum sjúkdómum og/eða sjúkdómseinkennum.

Eru einhverjar takmarkanir eða varúðarreglur?

Vátryggðum ber að fylgja varúðarreglum Varðar.

Vátryggðum ber að kynna sér skilmála tryggingarinnar.

Hvar gildir tryggingin?

Vátryggingin gildir hvar sem er í heiminum. Nánari upplýsingar um gildissvið má finna í skilmála tryggingarinnar.

Hverjar eru helstu skyldur þess tryggða?

Svara öllum spurningum Varðar vegna áhættumats rétt og af heiðarleika.

Veita allar nauðsynlegar upplýsingar, hvort sem er við endurnýjun, breytingar á tryggingunni eða við tjónstilkynningu.

Tilkynna um tjón við fyrsta hentugleika og eigi síðar en innan árs frá tjónsatburði.

Reyna að afstýra tjóni eða lágmarka það. Vátryggðum ber að hlíta fyrirmælum félagins sem beinast að því að takmarka tjónið.

Breyting á starfi vátryggingataka/vátryggðs skal tilkynna félaginu án tafar.

Hvenær og hvernig er greitt fyrir trygginguna?

Iðgjöld tryggingarinnar ber að greiða á gjalddaga. Við endurnýjun hækkar ársiðgjaldið í samræmi við breytingu á vísitölu frá grunnvísitölu samnings. Vörður sendir kröfur mánaðarlega í heimabanka eða árlega ef óskað er eftir því að greiða iðgjöld í einu lagi. Hægt er að breyta greiðslumáta á Mínum síðum Varðar. Þar er einnig hægt að velja að greiða iðgjöld með kreditkorti.

Hvenær hefst vátryggingarverndin og hvernig lýkur henni?

Vátryggingarsamningar gilda almennt í 12 mánuði frá samþykktu tilboði og útgáfu tryggingar og miðast iðgjöld við ársiðgjald. Sé tryggingu ekki sagt upp á því tímabili framlengist hún sjálfkrafa.

Hvernig er tryggingunni sagt upp?

Viðskiptavinir geta sagt tryggingunni skriflega upp hvenær sem er á vátryggingartímabilinu. Iðgjald skal greitt fyrir það tímabil sem félagið er í ábyrgð samkvæmt vátryggingunni.