Slysatrygging launþega

Upplýsingaskjal þetta tilgreinir einungis helstu atriði tryggingarinnar, s.s. hvað er innifalið og hvað ekki. Ekki er um að ræða tæmandi upptalningu né persónulegt yfirlit yfir tryggingar sem viðskiptavinir velja. Upplýsingaskjalið hefur ekki lagalega þýðingu og gegnir eingöngu þeim tilgangi að upplýsa viðskiptavini um helstu þætti tryggingarinnar. Tryggingayfirlit og nákvæmar upplýsingar um samningsskilmála sem gilda eru aðgengilegar á vátryggingarskírteini tryggingarinnar sem hægt er að nálgast á Mínum síðum Varðar. Skilmálar tryggingarinnar hafa að geyma tæmandi upplýsingar um vátryggingarverndina og eru hluti af samningi aðila ásamt vátryggingarskírteini. 

Hvernig trygging er Slysatrygging launþega?

Slysatrygging launþega er trygging fyrir vinnuveitendur sem tryggir kjarasamningsbundin rétt starfsmanna þeirra. Hún greiðir bætur til tryggðs verði hann fyrir slysi í starfi hjá vinnuveitenda og á eðlilegri leið frá heimili til vinnustaðar og frá vinnustað til heimilis. Tryggingin gildir einnig í frítíma sé um það samið í kjarasamningum. Um gildissvið og bótaþætti tryggingarinnar er nánar fjallað í einstaka kjarasamningum.

Tryggingin bætir

Varanlega læknisfræðilega örorku vegna slyss.

Tímabundinn missi starfsorku vegna slyss, enda kemur það fram í kjarasamningi.

Dánarbætur ef slys leiðir til andláts.

Tannbrot vegna slyss, enda kemur það fram í kjarasamningi.

Tryggingin bætir ekki

Slys sem verða við keppni í íþróttum eða við æfingar til undirbúnings fyrir keppni.

Slys sem verða í hnefaleikum, hvers konar glímu, akstursíþróttum, drekaflugi, svifflugi, fallhlífarstökki og teygjustökki.

Slys sem verða í flugi sem ekki er áætlunar- eða leiguflug.

Slys sem verða í fjallaklifri, bjargsigi og froskköfun.

Slys sem vátryggður verður fyrir í handalögmáli eða við þátttöku í refsiverðum verknaði.

Slys sem verða vegna ljósbaða, lækningameðferðar, skurðaðgerðar eða lyfjanotkunar, nema meðferðin sé að læknisráði vegna bótaskylds slyss.

Slys sem verða vegna ásetnings eða stórkostlegs gáleysis vátryggingartaka eða vátryggðs.

Slys sem orsakast af matareitrun, drykkjareitrun og neyslu eitur- eða nautnalyfja.

Slys vegna eitraðra lofttegunda, nema það hafi orðið skyndilega og án vilja vátryggðs.

Slys sem vátryggður verður fyrir í vinnu hjá öðrum en vátryggingartaka.

Tannbrot sem verða við vinnuslys, þegar vátryggður matast.

Slys vegna notkunar skráningarskylds ökutækis, nema annað sé tekið fram á skírteini eða í kjarasamningi.

Eru einhverjar takmarkanir eða varúðarreglur?

Vátryggðum ber að fylgja varúðarreglum Varðar.

Vátryggðum ber að kynna sér skilmála tryggingarinnar.

Frekari takmarkanir kunna að koma fram í kjarasamningi launþega.

Hvar gildir tryggingin?

Vátryggingin gildir á Evrópska efnahagssvæðinu og í allt að sex mánuði utan þess. Nánari upplýsingar um gildissvið má finna í skilmála tryggingarinnar.

Hverjar eru helstu skyldur þess tryggða?

Svara öllum spurningum Varðar vegna áhættumats rétt og af heiðarleika.

Veita allar nauðsynlegar upplýsingar, hvort sem er við endurnýjun, breytingar á tryggingunni eða við tjónstilkynningu.

Tilkynna um tjón við fyrsta hentugleika og eigi síðar en innan árs frá tjónsatburði.

Reyna að afstýra tjóni eða lágmarka það. Vátryggðum ber að hlíta fyrirmælum félagins sem beinast að því að takmarka tjónið.

Breyting á starfi vátryggingataka/vátryggðs skal tilkynna félaginu án tafar.

Hvenær og hvernig er greitt fyrir trygginguna?

Iðgjöld tryggingarinnar ber að greiða á gjalddaga. Við endurnýjun hækkar ársiðgjaldið í samræmi við breytingu á vísitölu frá grunnvísitölu samnings. Vörður sendir kröfur mánaðarlega í heimabanka eða árlega ef óskað er eftir því að greiða iðgjöld í einu lagi. Hægt er að breyta greiðslumáta á Mínum síðum Varðar. Þar er einnig hægt að velja að greiða iðgjöld með kreditkorti.

Hvenær hefst tryggingarverndin og hvernig lýkur henni?

Tryggingarsamningar gilda almennt í 12 mánuði frá samþykkt tilboðs og útgáfu tryggingar og miðast iðgjöld við ársiðgjald. Sé tryggingu ekki sagt upp á því tímabili framlengist hún sjálfkrafa.

Hvernig er tryggingunni sagt upp?

Viðskiptavinir geta sagt tryggingunni skriflega upp hvenær sem er á vátryggingartímabilinu. Iðgjald skal greitt fyrir það tímabil sem félagið er í ábyrgð samkvæmt vátryggingunni.