Smábátatrygging

Upplýsingaskjal þetta tilgreinir einungis helstu atriði tryggingarinnar, s.s. hvað er innifalið og hvað ekki. Ekki er um að ræða tæmandi upptalningu né persónulegt yfirlit yfir tryggingar sem viðskiptavinir velja. Upplýsingaskjalið hefur ekki lagalega þýðingu og gegnir eingöngu þeim tilgangi að upplýsa viðskiptavini um helstu þætti tryggingarinnar. Tryggingayfirlit og nákvæmar upplýsingar um samningsskilmála sem gilda eru aðgengilegar á vátryggingarskírteini tryggingarinnar sem hægt er að nálgast á Mínum síðum Varðar. Skilmálar tryggingarinnar hafa að geyma tæmandi upplýsingar um vátryggingarverndina og eru hluti af samningi aðila ásamt vátryggingarskírteini. 

Hvernig trygging er Smábátatrygging?

Smábátatryggingin er fyrir einstaklinga og fyrirtæki sem eiga smábáta sem ýmist eru notaðir til einkanota eða til fiskveiða í atvinnuskyni. Tryggingin bætir tjón sem verður á bát sem tilgreindur er á skírteini, fylgifé hans, vistum og birgðum. Bætir skaðabótaskylt tjón, verði mistök við stjórnun bátsins sem leiðir til áreksturs og skemmda á eigum annarra og tryggir vél bátsins sé slíkt tekið fram á skírteini.

Tryggingin bætir
Húftrygging

Altjón farist báturinn.

Altjón verði báturinn fyrir svo miklum skemmdum að kostnaður við að bjarga honum og gera við nemur hærri fjárhæð en kemur fram á skírteini.

Altjón týnist báturinn eða hverfur og ekki hefur til að spurst að liðnum þremur mánuðum frá því félaginu var tilkynnt um hvarfið.

Tjón vegna eldsvoða, sprengingar eða eldingar.

Tjón vegna áreksturs á grunn, strands eða þess að báturinn sekkur.

Tjón vegna óveðurs, jarðskjálfta, snjóflóða og aurskriða.

Tjón af völdum brotsjós.

Tjón vegna ásiglingu á mannvirki eða rekaldin.

Tjón ef báturinn losnar frá eða sekkur við höfn eða bauju.

Tjón vegna innbrots, þjófnaðar eða skemmdarverka.

Tjón vegna skyndilegrar og óvæntrar óhappatilviljunar við sjósetningu eða upptöku, svo og í flutningi að og frá geymslustað innan sama lögsagnarumdæmis.

Félagið bætir kostnað við björgun sem og eðlilegan kostnað við ráðstafanir til að varna tjóni.

Þátttöku í sameiginlegu sjótjóni.

Tjón á bátnum í uppsátri af völdum bruna, óveðri, foks, snjóflóða, aurskriðna, innbrots, skemmdarverka og eldgosa.

Ábyrgðatrygging

Skaðabótaskyldu eiganda, samkvæmt íslenskum siglingalögum, sem er bein afleiðing tjóns, sem báturinn hefur valdið með siglingu sinni, hvort sem um er að ræða munatjón eða líkamstjón.

Kostnað við að fjarlægja flak bátsins.

Tryggingin bætir ekki
Húftrygging

Tjón á vél, drifbúnaði, rafkerfi, staðsetningartækjum, fjarskiptatækjum, radar, fiskileitartækjum, línuvindum og öðrum sambærilegum búnaði.

Tjón á möstrum, seglum eða reiða við skipulagða siglingakeppni.

Skemmdir af ófullnægjandi viðhaldi, fúa, þreytu, tæringu, sliti eða sambærilegum orsökum. Sama gildir um tjón, sem rakið verður til hönnunargalla.

Skemmdir á þeim hlutum bátsins sem efnisgalli, smíðisgalli eða viðgerðargalli er á.

Tjón er stafar af því að skipið var óhaffært er það lét síðast úr höfn, var ófullnægjandi útbúið eða mannað, hafði ekki nauðsynleg skipsskjöl eða var ekki tryggilega hlaðið.

Óbeint tjón svo sem aflatjón og kostnað vegna tafa.

Tjón af völdum samsláttar við hafnarmannvirki, annan bát eða skip nema um sé að ræða beina ásiglingu.

Tjón á fiskikössum, afla og veiðarfærum, þ.á.m. varpa ásamt hlerum og vírum, nemum og sendum sem festir eru við veiðarfæri. Sama gildir um net, línur, færi, belgi, baujur og bólfæri og farangur skipverja.

Tjón á skipi eða bát sem er leigður, hvort sem um er að ræða tímabundinn leigusamning eða leigusamning til tiltekinnar ferðar, nema slíkt sé samþykkt af Verði og áritað á tryggingarskírteinið.

Tjón á skipi eða bát sem notaður er til farþega- eða farmflutninga nema slíkt sé samþykkt af félaginu og áritað á skírteinið.

Ábyrgðatrygging

Skaðabótakröfu frá starfsmönnum eiganda eða útgerðarmanns.

Skemmdir á munum sem tryggður hefur að láni, á leigu, til geymslu, sölu, flutnings eða eru af öðrum ástæðum í vörslu hans, þar á meðal munir, sem tryggður hefur tekið í heimildarleysi.

Sektir og önnur refsilög.

Óbeint tjón, svo sem aflatjón og kostnað vegna tafa

Eru einhverjar takmarkanir eða varúðarreglur?

Vátryggðum ber að fylgja varúðarreglum Varðar.

Báturinn skal fullnægja reglum Siglingamálastofnunar hverju sinni og hafa ávallt gilt haffærisskírteini þegar látið er úr höfn.

Þegar bátur er geymdur í höfn eða í lægi skal vera tryggilega frá öllum festingum gengið. Sama gildir sé bátur geymdur á landi. Vátryggður skal sjá til þess að reglulegt eftirlit sé með bátnum.

Bátnum skal læst tryggilega þegar frá honum er gengið. Siglingatæki, fjarskiptatæki, handfærarúllur og annar laus búnaður skal fjarlægður úr bátnum þegar hann er uppi á landi eða í höfn í lengri tíma.

Aðalvél skal vera vatnskæld og við vélina sé tengdur viðvörunarbúnaður sem gefur viðvörun vegna hita frá vél, breytingar á smurþrýstingi, elds eða vatns í vélarrúmi.

Bátnum skal haldið við með fullnægjandi og eðlilegum hætti og útbúinn í samræmi við notkun hans. Jafnframt skal vátryggður, eða menn sem hann ber ábyrgð á, fara eftir lögum og reglum sem settar eru til að tryggja öryggi.

Vátryggður skal sjá til þess að starfsmenn séu ekki undir áhrifum áfengis eða fíkniefna við vinnu sína.

Hvar gildir tryggingin?

Tryggingin gildir innan fiskveiðilandhelgi Íslands.

Hverjar eru helstu skyldur þess tryggða?

Veita allar nauðsynlegar upplýsingar, hvort sem er við endurnýjun eða breytingar á tryggingunni.

Veita Verði heimild til að skoða hið vátryggða og umbúnað þess þegar þess er óskað.

Hvenær og hvernig er greitt fyrir trygginguna?

Iðgjöld tryggingarinnar ber að greiða á gjalddaga. Við endurnýjun hækkar ársiðgjaldið í samræmi við breytingu á vísitölu frá grunnvísitölu samnings. Vörður sendir kröfur mánaðarlega í heimabanka eða árlega ef óskað er eftir því að greiða iðgjöld í einu lagi. Hægt er að breyta greiðslumáta á Mínum síðum Varðar. Þar er einnig hægt að velja að greiða iðgjöld með kreditkorti.

Hvenær hefst tryggingarverndin og hvernig lýkur henni?

Tryggingarsamningar gilda almennt í 12 mánuði frá samþykkt tilboðs og útgáfu tryggingar og miðast iðgjöld við ársiðgjald. Sé tryggingu ekki sagt upp á því tímabili framlengist hún sjálfkrafa.

Hvernig er tryggingunni sagt upp?

Hægt er að segja tryggingunni upp hvenær sem er á tryggingartímabilinu.