Líf- og sjúkdómatrygging fyrir ungt fólk

Upplýsingaskjal þetta tilgreinir einungis helstu atriði tryggingarinnar, s.s. hvað er innifalið og hvað ekki. Ekki er um að ræða tæmandi upptalningu né persónulegt yfirlit yfir tryggingar sem viðskiptavinir velja. Upplýsingaskjalið hefur ekki lagalega þýðingu og gegnir eingöngu þeim tilgangi að upplýsa viðskiptavini um helstu þætti tryggingarinnar. Tryggingayfirlit og nákvæmar upplýsingar um samningsskilmála sem gilda eru aðgengilegar á vátryggingarskírteini tryggingarinnar sem hægt er að nálgast á Mínum síðum Varðar. Skilmálar tryggingarinnar hafa að geyma tæmandi upplýsingar um vátryggingarverndina og eru hluti af samningi aðila ásamt vátryggingarskírteini.

Hvernig trygging er líf- og sjúkdómatrygging fyrir ungt fólk?

Tryggingin skiptist annars vegar í líftryggingu og hins vegar sjúkdómatryggingu fyrir ungt fólk á aldrinum 18 - 35 ára.

Tryggingin bætir
Líftrygging

Félagið greiðir rétthafa bætur ef vátryggður deyr á gildistíma vátryggingar.

Ef lifandi fætt barn vátryggðs andast á vátryggingartímanum greiðir félagið dánarbætur samkvæmt því sem fram kemur á vátryggingarskírteini.

Vátryggður getur óskað eftir greiðslu sem er ígildi líftryggingar ef hann greinist með sjúkdóm á lokastigi til 35 ára aldurs.

Hjarta- og æðasjúkdómar

Bráða kransæðastífla/hjartadrep (Myocardial Infarction)

Kransæðaskurðaðgerð/hjáveituaðgerð (Coronary Artery Bypass Surgery)

Hjartalokuskurðaðgerð – lokuskipti eða viðgerð (Heart Valve Sugery)

Ósæðarskurðaðgerð (Aorta Graft Surgery)

Heilaáfall, lögum og málstol

Heilablóðfall/Slag (Stroke)

Þverlögum (Paraplegia)

Málstol (Aphasia)

Krabbamein

Illkynja æxli sem einkennist af stjórnlausum vexti og dreifingu illkynja fruma ásamt ífarandi vexti í vefi.

Tauga- og hrörnunarsjúkdómar

MS (Multiple Sclerosis).

MND fyrir 60 ára aldur (Alzheimer‘s Disease).

Parkinsonveiki fyrir 60 ára aldur (Parkisons´s Disease).

Aðrir alvarlegir sjúkdómar eða slys

Góðkynja heilaæxli (Benign Brain Tumour).

Meiriháttar líffæraflutningur (Major Organ Transplantation).

Nýrnabilun (Kidney Failure) lokastig nýrnasjúkdóms.

Alvarleg brunasár (Third Degree Burns) þriðja stigs, sem þekja a.m.k. 20% af yfirborði líkamans.

Útlimamissir (Loss of Limbs) tveggja eða fleiri útlima.

Blinda (Blindness), varanleg og ólæknanleg sjónskerðing.

Eyðnismit við blóðgjöf, líkamsárás eða framkvæmd tiltekinna starfa (HIV Infection in blood transfusions, physical assaults, or in the performance of certain tasks).

Heyrnarleysi (Deafness) óafturkallanlegt.

Heilahimnubólga af völdum bakteríusýkingar (Bacterial Meningitis).

Alvarlegur höfuðáverki (Serious Head Wounds).

Sjúkdómatrygging barna

Ef barn vátryggðs greinist með sömu sjúkdóma.

Ef barn vátryggðs, 3ja mánaða til 18 ára gamalt, verður á vátryggingartímanum fyrir vátryggingaratburði, greiðir félagið 50% vátryggingarfjárhæðar sjúkdómatryggingarinnar, þó að hámarki kr. 2.000.000 samkvæmt því sem kemur fram í skilmálanum.

Tryggingin bætir ekki
Líftrygging

Andlát, þegar hinn vátryggði sviptir sig lífi innan árs frá því að vátrygging öðlast gildi.

Andlát, sem rekja má til afleiðinga sjúkdóms eða meins sem hefur komið fram (þ.e. einkenni eða greining) fyrir gildistöku vátryggingarinnar og vátryggður veit eða mátti vita um við undirritun vátryggingarsamnings eða eftir að vátryggingin féll úr gildi.

Hjarta- og æðasjúkdómar

Varðandi Bráð kransæðastífla/hjartadrep (Myocardial Infarction), er undanskilið hjartadrep án ST-hækkana (NSTEMI), með hækkun á Tróponíi I eða T ásamt öðrum bráðum kransæðatilfellum (acute coronary syndrome).

Varðandi Kransæðaskurðaðgerð/hjáveituaðgerð (Coronary Artery Bypass Surgery), er undanskilið aðrar aðgerðir sem ekki eru opnar, t.d. kransæðavíkkanir (PCI) og laseraðgerðir.

Varðandi Ósæðarskurðaðgerð (Aorta Graft Surgery) er undanskilið aðgerðir sem framkvæmdar eru á greinum ósæðar utan brjóst- eða kviðarhols.

Heilaáfall, lögum og málstol

Varðandi Heilaáfall/slag (Stroke) er undanskilið skammvinnt blóðþurrðarkast í heila (TIA) og einkenni frá taugakerfi vegna mígrenis.

Varðandi Málstol (Aphasia) er undanskilið málstol sem á rætur að rekja til sálrænna kvilla.

Krabbamein

Forstigseinkenni krabbameins.

Æxli sem eru staðbundin og ekki ífarandi (in situ).

Öll stig CIN (innanþekjuæxlisvaxtar í leghálsi).

Hodgkins-sjúkdómur á stigi 1.

Langvinnt eitilfrumuhvítblæði.

Æxli í blöðruhálskirtli á stigi T1 og Gleason-stigi 6 eða lægra.

Allar tegundir æxla þegar alnæmi er til staðar (HIV).

Kaposi‘s sarcoma.

Öll húðkrabbamein, önnur en illkynja, ífarandi sortuæxli.

Krabbamein sem greinist á fyrstu þremur mánuðum eftir gildistöku vátryggingarinnar.

Tauga- og hrörnunarsjúkdómar

Varðandi Parkinsonsveiki (Parkinson’s Disease), undanskilið er Parkinsonsveiki sem er afleiðing misnotkunar áfengis eða vímuefna.

Aðrir alvarlegir sjúkdómar eða slys

Varðandi Góðkynja heilaæxli (Benign Brain Tumour), undanskilið eru blöðrur (cysts), hnúðar (granulomas), heilahimnuæxli (meningiomas), seilaræxli (chordomas), æðagallar í eða á slagæðum eða bláæðum og heilamar og æxli í heiladingli eða mænu.

Varðandi Eyðnismit (HIV), undanskilið er HIV-smit sem stafar af öðrum orsökum, en þeim sem taldar eru upp í skilmála.

Sjúkdómatrygging barna

Ef hægt er að rekja orsakir vátryggingaratburðar til sjúkdómsástands, sem ættleitt barn var haldið áður en það var ættleitt.

Ennfremur eru bætur ekki greiddar vegna aðgerða sem framkvæmdar eru á aldrinum 3ja mánaða til 18 ára aldurs ef greining sem leiddi til aðgerðar var fyrir 3ja mánaða aldur.

Eru einhverjar takmarkanir eða varúðarreglur?

Ekki eru greiddar bætur vegna krabbameins sem greinist á fyrstu þremur mánuðum eftir gildistöku tryggingarinnar.

Bætur fyrir sjúkdómatryggingu barna greiðast einungis einu sinni fyrir hvert barn.

Bætur greiðast aðeins einu sinni úr hverjum bótaflokki og fellur sá bótaflokkur niður eftir útgreiðslu bóta. Bætur greiðast ekki nema úr einum bótaflokki fyrir hvern vátryggðan

Tilkynna skal um sjúkdóm innan tveggja ára frá greiningu.

Tryggingin fellur niður við andlát vátryggðs.

Vátryggðum ber að fylgja varúðarreglum Varðar.

Vátryggðum ber að kynna sér skilmála tryggingarinnar.

Hvar gildir tryggingin?

Tryggingin gildir hvar sem er í heiminum.

Hverjar eru helstu skyldur þess tryggða?

Veita allar nauðsynlegar upplýsingar, hvort sem er við endurnýjun eða breytingar á tryggingunni.

Hvenær og hvernig er greitt fyrir trygginguna?

Iðgjöld tryggingarinnar ber að greiða á gjalddaga. Við endurnýjun hækkar ársiðgjaldið í samræmi við breytingu á vísitölu frá grunnvísitölu samnings. Vörður sendir kröfur mánaðarlega í heimabanka eða árlega ef óskað er eftir því að greiða iðgjöld í einu lagi. Hægt er að breyta greiðslumáta á Mínum síðum Varðar. Þar er einnig hægt að velja að greiða iðgjöld með kreditkorti.

Hvenær hefst tryggingarverndin og hvernig lýkur henni?

Tryggingarsamningar gilda almennt í 12 mánuði frá samþykkt tilboðs og útgáfu tryggingar og miðast iðgjöld við ársiðgjald. Sé tryggingu ekki sagt upp á því tímabili framlengist hún sjálfkrafa.

Hvernig er tryggingunni sagt upp?

Hægt er að segja tryggingunni upp hvenær sem er á vátryggingartímabilinu.