Starfsörorkutrygging

Upplýsingaskjal þetta tilgreinir einungis helstu atriði tryggingarinnar, s.s. hvað er innifalið og hvað ekki. Ekki er um að ræða tæmandi upptalningu né persónulegt yfirlit yfir tryggingar sem viðskiptavinir velja. Upplýsingaskjalið hefur ekki lagalega þýðingu og gegnir eingöngu þeim tilgangi að upplýsa viðskiptavini um helstu þætti tryggingarinnar. Tryggingayfirlit og nákvæmar upplýsingar um samningsskilmála sem gilda eru aðgengilegar á vátryggingarskírteini tryggingarinnar sem hægt er að nálgast á Mínum síðum Varðar. Skilmálar tryggingarinnar hafa að geyma tæmandi upplýsingar um vátryggingarverndina og eru hluti af samningi aðila ásamt vátryggingarskírteini. 

Hvernig trygging er Starfsörorkutrygging?

Starfsörorkutrygging bætir þeim tjón sem missa tekjur til skemmri eða lengri tíma vegna skerðingar á starfsorku af völdum slyss eða sjúkdóms. Bætur eru greiddar þegar geta til að starfa á vinnumarkaði skerðist um 50% eða meira. Tryggingin bætir bæði tímabundinn og varanlegan starfsorkumissi. 

Hvað er bætt
Varanlegur starfsorkumissir

Varanlega skerðingu á starfsorku vegna sjúkdóms eða slyss ef starfsorkuskerðing er 50% eða meiri.

Tímabundinn starfsorkumissir

Tímabundinn missi starfsorku vegna sjúkdóms eða slyss ef starfsorkuskerðing er 50% eða meiri.

Hvað er ekki bætt
Varanlegur starfsorkumissir

Slys sem verða við fjallaklifur, bjargsig, hnefaleika, glímu- og bardagaíþróttir, akstursíþróttir, fallhlífarstökk, froskköfun og teygjustökk.

Slys sem vátryggður verður fyrir í handalögmáli, við þátttöku í refsiverðum verknaði, undir áhrifum deyfi- og/eða fíkniefna eða í ölæði, nema sannað sé að ekkert samband hafi verið milli ástands þessa og slyssins.

Slys eða sjúkdóma sem verða vegna ásetnings eða stórkostlegs gáleysis vátryggðs.

Sjúkdóma sem orsakast af neyslu áfengis, eitur-, deyfi- og nautnalyfja.

Slys eða sjúkdóma sem beint eða óbeint eru af völdum kjarnabreytinga, jónandi geislunar, mengunar af geislavirkum efnum, styrjaldar, innrásar, uppreisnar, hryðjuverka eða svipaðra aðgerða.

Skerðingu sem vátryggður verður fyrir á meðgöngu, við fæðingu eða fósturlát, nema því aðeins að skerðingin sé að völdum fylgikvilla.

Slys sem vátryggður verður fyrir af völdum skráningarskylds vélknúins ökutækis.

Tímabundinn starfsorkumissir

Slys sem vátryggður verður fyrir af völdum skráningarskylds vélknúins ökutækis.

Slys sem verða við fjallaklifur, bjargsig, hnefaleika, glímu- og bardagaíþróttir, akstursíþróttir, fallhlífarstökk, froskköfun og teygjustökk.

Slys sem vátryggður verður fyrir í handalögmáli, við þátttöku í refsiverðum verknaði, undir áhrifum deyfi- og/eða fíkniefna eða í ölæði, nema sannað sé að ekkert samband hafi verið milli ástands þessa og slyssins.

Slys eða sjúkdóma sem verða vegna ásetnings eða stórkostlegs gáleysis vátryggðs.

Sjúkdóma sem orsakast af neyslu áfengis, eitur-, deyfi- og nautnalyfja.

Slys eða sjúkdóma sem beint eða óbeint eru af völdum kjarnabreytinga, jónandi geislunar, mengunar af geislavirkum efnum, styrjaldar, innrásar, uppreisnar, hryðjuverka eða svipaðra aðgerða.

Skerðingu sem vátryggður verður fyrir á meðgöngu, við fæðingu eða fósturlát, nema því aðeins að skerðingin sé að völdum fylgikvilla.

Eru einhverjar takmarkanir eða varúðarreglur?

Falli vátryggður frá áður en endanlegt örorkumat hefur farið fram, greiðast ekki bætur fyrir varanlega örorku.

Við greiðslu bóta fyrir varanlega örorku fellur vátryggingin úr gildi.

Komi í ljós að rangar upplýsingar hafi verið veittar við upphaf tryggingatöku geta þær haft áhrif á bótarétt.

Vátryggðum ber að fylgja varúðarreglum Varðar.

Vátryggðum ber að kynna sér skilmála tryggingarinnar.

Hvar gildir tryggingin?

Tryggingin gildir hvar sem er í heiminum. Nánari upplýsingar um gildissvið má finna í skilmála tryggingarinnar.

Hverjar eru helstu skyldur þess tryggða?

Svara öllum spurningum Varðar vegna áhættumats rétt og af heiðarleika.

Veita allar nauðsynlegar upplýsingar, hvort sem er við endurnýjun, breytingar á tryggingunni eða við tjónstilkynningu.

Tilkynna um tjón við fyrsta hentugleika og eigi síðar en innan árs frá tjónsatburði.

Tilkynna ber skriflega sérhverja breytingu sem kann að verða á búsetu og starfi.

Vátryggður skal sinna nauðsynlegum læknismeðferðum eða þjálfun sem ætluð er til að auka vinnufærni.

Vátryggðum ber að leita læknis svo fljótt sem auðið er eftir að skerðing á starfsorku hefur orðið, gangast undir nauðsynlegar læknisaðgerðir og fara í öllu að fyrirmælum læknis.

Hvenær og hvernig er greitt fyrir trygginguna?

Iðgjöld tryggingarinnar ber að greiða á gjalddaga. Við endurnýjun hækkar ársiðgjaldið í samræmi við breytingu á vísitölu frá grunnvísitölu samnings. Vörður sendir kröfur mánaðarlega í heimabanka eða árlega ef óskað er eftir því að greiða iðgjöld í einu lagi. Hægt er að breyta greiðslumáta á Mínum síðum Varðar. Þar er einnig hægt að velja að greiða iðgjöld með kreditkorti.

Hvenær hefst vátryggingarverndin og hvernig lýkur henni?

Vátryggingarsamningar gilda almennt í 12 mánuði frá samþykkt tilboðs og útgáfu tryggingar og miðast iðgjöld við ársiðgjald. Sé tryggingu ekki sagt upp á því tímabili framlengist hún sjálfkrafa. Tryggingin gildir þó ekki lengur en til 60 ára aldurs vátryggðs.

Vátryggingartaki hefur 30 daga frest (iðrunarfrest) til að segja vátryggingunni upp frá þeim tíma er honum barst tilkynning frá félaginu um gildistöku samningsins.

Hvernig er tryggingunni sagt upp?

Viðskiptavinir geta sagt tryggingunni skriflega upp hvenær sem er á vátryggingartímabilinu. Iðgjald skal greitt fyrir það tímabil sem félagið er í ábyrgð samkvæmt vátryggingunni.