Sjúkdómatrygging

Upplýsingaskjal þetta tilgreinir einungis helstu atriði tryggingarinnar, s.s. hvað er innifalið og hvað ekki. Ekki er um að ræða tæmandi upptalningu né persónulegt yfirlit yfir tryggingar sem viðskiptavinir velja. Upplýsingaskjalið hefur ekki lagalega þýðingu og gegnir eingöngu þeim tilgangi að upplýsa viðskiptavini um helstu þætti tryggingarinnar. Tryggingayfirlit og nákvæmar upplýsingar um samningsskilmála sem gilda eru aðgengilegar á vátryggingarskírteini tryggingarinnar sem hægt er að nálgast á Mínum síðum Varðar. Skilmálar tryggingarinnar hafa að geyma tæmandi upplýsingar um vátryggingarverndina og eru hluti af samningi aðila ásamt vátryggingarskírteini. 

Hvernig trygging er Sjúkdómatrygging?

Sjúkdómatryggingunni er ætlað að styðja við fjölskyldur komi til alvarlegra veikinda, auka lífsgæði og fjárhagslegt öryggi. Tryggingunni er skipt í fimm megin bótaflokka: Hjarta- og æðasjúkdóma, heilaáfall, lömun og málstol, krabbamein, tauga- og hrörnunarsjúkdóma og að lokum aðra alvarlega sjúkdóma og slys. Ef greitt er úr einum þætti tryggingarinnar, endurnýjast tryggingin sjálfkrafa. Einungis er þó hægt að fá greitt einu sinni úr hverjum flokki fyrir sig. Börn vátryggðs frá þriggja mánaða til 18 ára aldurs eru tryggð fyrir sömu sjúkdómum og skilmálar tilgreina án auka iðgjalds og er vátryggingarfjárhæðin 50% af vátryggingarfjárhæð foreldra. Skilyrði er að sjúkdómar séu staðfestir með læknisvottorði sérfræðilæknis. Sé bótaskylda til staðar eru greiddar bætur með eingreiðslu og eru þær skattfrjálsar.

Tryggingin bætir
Hjarta- og æðasjúkdómar

Bráð kransæðastífla/hjartadrep (Myocardial Infarction) samkvæmt nánari skilgreiningu í skilmálum.

Kransæðaskurðaðgerð/hjáveituaðgerð (Coronary Artery Bypass Surgery) samkvæmt nánari skilgreiningu í skilmálum.

Hjartalokuskurðaðgerð – lokuskipti eða viðgerð (Heart Valve Surgery) samkvæmt nánari skilgreiningu í skilmálum.

Ósæðarskurðaðgerð (Aorta Graft Surgery) samkvæmt nánari skilgreiningu í skilmálum.

Heilaáfall, lömun og málstol

Heilablóðfall/slag (Stroke).

Þverlömun (Paraplegia).

Málstol (Aphasia).

Krabbamein

Illkynja æxli sem einkennist af stjórnlausum vexti og dreifingu illkynja fruma ásamt ífarandi vexti í vefi.

Tauga- og hrörnunarsjúkdómar

MS (Multiple Sclerosis) samkvæmt nánari skilgreiningu í skilmálum.

MND fyrir 60 ára aldur (Alzheimer‘s Disease) samkvæmt nánari skilgreiningu í skilmálum.

Parkinsonveiki fyrir 60 ára aldur (Parkisons´s Disease) samkvæmt nánari skilgreiningu í skilmálum.

Aðrir alvarlegir sjúkdómar

Góðkynja heilaæxli (Benign Brain Tumour).

Meiriháttar líffæraflutningur (Major Organ Transplantation).

Nýrnabilun (Kidney Failure) lokastig nýrnasjúkdóms.

Alvarleg brunasár (Third Degree Burns) þriðja stigs, sem þekja a.m.k. 20% af yfirborði líkamans.

Útlimamissir (Loss of Limbs) tveggja eða fleiri útlima.

Blinda (Blindness), varanleg og ólæknanleg sjónskerðing.

Eyðnismit við blóðgjöf, líkamsárás eða framkvæmd tiltekinna starfa (HIV Infection in blood transfusions, physical assaults, or in the performance of certain tasks).

Heyrnarleysi (Deafness) óafturkallanlegt samkvæmt nánari skilgreiningu í skilmálum.

Heilahimnubólga af völdum bakteríusýkingar (Bacterial Meningitis) samkvæmt nánari skilgreiningu í skilmálum. Alvarlegur höfuðáverki (Serious Head Wounds) samkvæmt nánari skilgreiningu í skilmálum.

Sjúkdómatrygging barna

Barn vátryggðs sem er á aldrinum 3ja mánaða til 18 ára gamalt, er tryggt fyrir sömu sjúkdómum og vátryggður sjálfur. Ef bótaskylda er til staðar eru 50% vátryggingarfjárhæðarinnar greidd út, þó að hámarki 10.000.000 kr.

Tryggingin bætir ekki
Hjarta- og æðasjúkdómar

Varðandi Bráð kransæðastífla/hjartadrep (Myocardial Infarction), er undanskilið hjartadrep án ST-hækkana (NSTEMI), með hækkun á Tróponíi I eða T ásamt öðrum bráðum kransæðatilfellum (acute coronary syndrome).

Varðandi Kransæðaskurðaðgerð/hjáveituaðgerð (Coronary Artery Bypass Surgery), er undanskilið aðrar aðgerðir sem ekki eru opnar, t.d. kransæðavíkkanir (PCI) og laseraðgerðir.

Varðandi Ósæðarskurðaðgerð (Aorta Graft Surgery) er undanskilið aðgerðir sem framkvæmdar eru á greinum ósæðar utan brjóst- eða kviðarhols.

Heilaáfall, lömun og málstol

Varðandi Heilaáfall/slag (Stroke) er undanskilið skammvinnt blóðþurrðarkast í heila (TIA) og einkenni frá taugakerfi vegna mígrenis.

Varðandi Málstol (Aphasia) er undanskilið málstol sem á rætur að rekja til sálrænna kvilla.

Krabbamein

Forstigseinkenni krabbameins.

Æxli sem eru staðbundin og ekki ífarandi (in situ).

Öll stig CIN (innanþekjuæxlisvaxtar í leghálsi).

Hodgkins-sjúkdómur á stigi 1.

Langvinnt eitilfrumuhvítblæði.

Æxli í blöðruhálskirtli á stigi T1 og Gleason-stigi 6 eða lægra.

Allar tegundir æxla þegar alnæmi er til staðar (HIV).

Kaposi‘s sarcoma.

Öll húðkrabbamein, önnur en illkynja, ífarandi sortuæxli.

Krabbamein sem greinist á fyrstu þremur mánuðum eftir gildistöku vátryggingarinnar.

Tauga- og hrörnunarsjúkdómar

Varðandi Parkinsonsveiki (Parkinson’s Disease), undanskilið er Parkinsonsveiki sem er afleiðing misnotkunar áfengis eða vímuefna.

Aðrir alvarlegir sjúkdómar

Varðandi Góðkynja heilaæxli (Benign Brain Tumour), undanskilið eru blöðrur (cysts), hnúðar (granulomas), heilahimnuæxli (meningiomas), seilaræxli (chordomas), æðagallar í eða á slagæðum eða bláæðum og heilamar og æxli í heiladingli eða mænu.

Varðandi Eyðnismit (HIV), undanskilið er HIV-smit sem stafar af öðrum orsökum, þ.á.m. af kynferðislegum athöfnum eða eiturlyfjaneyslu.

Eru einhverjar takmarkanir eða varúðarreglur?

Bætur eru ekki greiddar vegna andláts og er skilyrði að vátryggður lifi í a.m.k. 30 daga frá því sjúkdómur greinist eða vátryggingaratburður átti sér stað.

Ekki greiddar bætur vegna krabbameins sem greinist á fyrstu þremur mánuðum eftir gildistöku tryggingarinnar. Bætur greiðast aðeins einu sinni úr hverjum bótaflokki og fellur hann niður eftir útgreiðslu bóta.

Bætur greiðast ekki nema úr einum bótaflokki fyrir hvern vátryggingaratburð.

Bætur fyrir sjúkdómatryggingu barna greiðast einungis einu sinni fyrir hvert barn.

Komi í ljós að rangar upplýsingar hafi verið veittar við upphaf tryggingatöku geta slíkar rangar upplýsingar haft áhrif á bótarétt.

Vátryggðum ber að fylgja varúðarreglum Varðar.

Vátryggðum ber að kynna sér skilmála tryggingarinnar. Tilkynna skal um sjúkdóm innan tveggja ára frá greiningu.

Hvar gildir tryggingin?

Tryggingin gildir hvar sem er í heiminum. Nánari upplýsingar um gildissvið má finna í skilmála tryggingarinnar.

Hverjar eru helstu skyldur þess tryggða?

Svara öllum spurningum Varðar vegna áhættumats rétt og af heiðarleika.

Veita allar nauðsynlegar upplýsingar, hvort sem er við endurnýjun, breytingar á tryggingunni eða við tjónstilkynningu.

Tilkynna um tjón við fyrsta hentugleika og eigi síðar en innan árs frá tjónsatburði.

Hvenær og hvernig er greitt fyrir trygginguna?

Iðgjöld tryggingarinnar ber að greiða á gjalddaga. Við endurnýjun hækkar ársiðgjaldið í samræmi við breytingu á vísitölu frá grunnvísitölu samnings. Vörður sendir kröfur mánaðarlega í heimabanka eða árlega ef óskað er eftir því að greiða iðgjöld í einu lagi. Hægt er að breyta greiðslumáta á Mínum síðum Varðar. Þar er einnig hægt að velja að greiða iðgjöld með kreditkorti.

Hvenær hefst vátryggingarverndin og hvernig lýkur henni?

Vátryggingarsamningar gilda almennt í 12 mánuði frá samþykktu tilboði og útgáfu tryggingar og miðast iðgjöld við ársiðgjald. Sé tryggingu ekki sagt upp á því tímabili framlengist hún sjálfkrafa.

Hvernig er tryggingunni sagt upp?

Viðskiptavinir geta sagt tryggingunni skriflega upp hvenær sem er á vátryggingartímabilinu. Iðgjald skal greitt fyrir það tímabil sem félagið er í ábyrgð samkvæmt vátryggingunni.