Fok- og óveðurstrygging húseigna

Upplýsingaskjal þetta tilgreinir einungis helstu atriði tryggingarinnar, s.s. hvað er innifalið og hvað ekki. Ekki er um að ræða tæmandi upptalningu né persónulegt yfirlit yfir tryggingar sem viðskiptavinir velja. Upplýsingaskjalið hefur ekki lagalega þýðingu og gegnir eingöngu þeim tilgangi að upplýsa viðskiptavini um helstu þætti tryggingarinnar. Tryggingayfirlit og nákvæmar upplýsingar um samningsskilmála sem gilda eru aðgengilegar á vátryggingarskírteini tryggingarinnar sem hægt er að nálgast á Mínum síðum Varðar. Skilmálar tryggingarinnar hafa að geyma tæmandi upplýsingar um vátryggingarverndina og eru hluti af samningi aðila ásamt vátryggingarskírteini.

Hvernig trygging er fok- og óveðurstrygging?

Tryggingin bætir tjón á húsi eða húshluta, sem verður af völdum óveðurs.

Tryggingin bætir

Tjón á vátryggðri húseign af völdum óveðurs þegar vindur nær að rjúfa þak, glugga eða veggi, enda hafi vindhraði náð 28,5 metrum á sekúndu samkvæmt mælingum Veðurstofu Íslands.

Tjón á hinu vátryggða af völdum úrkomu og sandfoks samfara óveðri bætist aðeins ef vindur, rofið þak, glugga eða aðra hluta hússins.

Tryggingin bætir ekki

Tjón á öðrum hlutum, sem ekki falla undir brunabótamatið nema þess sé sérstaklega getið á vátryggingarskírteini.

Eru einhverjar takmarkanir eða varúðarreglur?

Vátryggðum ber að fylgja varúðarreglum Varðar.

Vátryggðum ber að sjá um að hin vátryggða húseign sé vel við haldið og í fyllsta samræmi við fyrirmæli í gildandi lögum og reglugerðum um byggingu húseigna.

Hvar gildir tryggingin?

Tryggingin gildir fyrir þá húseign sem tilgreind er í vátryggingarskírteini.

Hverjar eru helstu skyldur þess tryggða?

Veita allar nauðsynlegar upplýsingar, hvort sem er við endurnýjun eða breytingar á tryggingunni.

Tilkynna um tjón við fyrsta hentugleika og eigi síðar en innan árs frá tjónsatburði.

Hvenær og hvernig er greitt fyrir trygginguna?

Iðgjöld tryggingarinnar ber að greiða á gjalddaga. Vörður sendir kröfur mánaðarlega í heimabanka eða árlega ef óskað er eftir því að greiða iðgjöld í einu lagi. Hægt er að breyta greiðslumáta á Mínum síðum Varðar. Þar er einnig hægt að velja að greiða iðgjöld með kreditkorti. Iðgjöld hvíla sem lögveð á vátryggðri húseign og ganga í tvö ár fyrir öllum öðrum skuldbindingum sem á húseigninni hvíla nema sköttum til ríkissjóðs.

Hvenær hefst vátryggingarverndin og hvernig lýkur henni?

Vátryggingarsamningar gilda almennt í 12 mánuði frá samþykkt tilboðs og útgáfu tryggingar. Sé tryggingu ekki sagt upp á því tímabili framlengist hún sjálfkrafa.

Hvernig er tryggingunni sagt upp?

Hægt er að segja tryggingunni upp hvenær sem er á vátryggingartímabilinu.