Premía kort - Arion banki

Upplýsingaskjal þetta tilgreinir einungis helstu atriði tryggingarinnar, s.s. hvað er innifalið og hvað ekki. Ekki er um að ræða tæmandi upptalningu né persónulegt yfirlit yfir tryggingar sem viðskiptavinir velja. Upplýsingaskjalið hefur ekki lagalega þýðingu og gegnir eingöngu þeim tilgangi að upplýsa viðskiptavini um helstu þætti tryggingarinnar. Tryggingayfirlit og nákvæmar upplýsingar um samningsskilmála sem gilda eru aðgengilegar á vátryggingarskírteini tryggingarinnar sem hægt er að nálgast á Mínum síðum Varðar. Skilmálar tryggingarinnar hafa að geyma tæmandi upplýsingar um vátryggingarverndina og eru hluti af samningi aðila ásamt vátryggingarskírteini.

Hvernig trygging er Ferðatrygging Premía korta?

Ferðatryggingin verndar korthafa fyrir fjárhagslegum skakkaföllum á ferðalögum. Í tryggingunni er innifalin ferðaslysatrygging sem tryggir vátryggða fyrir slysum á ferðalagi, sjúkratrygging, sjúkrahúsdagpeningar, samfylgd í neyð, ferðarofstrygging, farangurs- og innkaupatrygging, farangurstafatrygging, innkaupakaskótrygging, mannránstrygging, forfallatrygging og ábyrgðartrygging.

Tryggingin bætir
Ferðaslysatrygging

Varanlega læknisfræðilega örorku vegna slysa sem verða á ferðalagi, þó einungis ef örorka er metin 16% eða hærri.

Dánarbætur vegna slysa sem verða á ferðalagi.

Sjúkrakostnaður

Sjúkrakostnað á ferðalagi erlendis þ.m.t. læknis- og sérfræðikostnað, sjúkrahúsvist, lyfjakostnað ásamt kostnaði við sjúkraflutning og flutning hins látna til Íslands eða dvalarlands.

Forfallatrygging

Ferðakostnaður sem greiddur er fyrirfram og ekki fæst endurgreiddur frá öðrum ferðaþjónustuaðilum, ef vátryggður kemst ekki í ferð vegna t.d. slyss, veikinda eða andláts, sem vottað er af lækni.

Sjúkrahúsdagpeningar

Félagið greiðir dagpeninga í allt að 30 daga ef vátryggður liggur á sjúkrahúsi erlendis vegna slyss eða sjúkdóms á ferðalaginu.

Ferðarofstrygging

Nauðsynleg viðbótarútgjöld vegna heimferðar ef tryggður neyðist til að stytta dvöl sína utanlands vegna andláts, alvarlegs slyss eða skyndilegra veikinda maka, barna, foreldra, systkina eða annarra náinna ættingja sem búsettur er á Íslandi eða dvalarlandi.

Nauðsynleg viðbótarútgjöld vegna heimferðar til Íslands eða dvalarlands ef vátryggður neyðist til að stytta dvöl sína utanlands vegna verulegs eignartjóns á heimili vátryggðs eða í einkafyrirtæki hans.

Samfylgd í neyð

Nauðsynlegan ferða- og dvalarkostnað vegna ættingja eða vinar vátryggðs, sem dvelst hjá eða fylgir vátryggðum heim samkvæmt læknisráði og í samráði við SOS INTERNATIONAL eða félagið, vegna alvarlegs slyss eða veikinda vátryggðs.

Ferðatöf og mannrán

Fari svo að verkfallsaðgerðir, óhagstæð veðurskilyrði eða vélarbilun valdi töfum á ferðum almenningsfarartækis og það leiði til seinkunar á komutíma vátryggðs til ákvörðunarstaðar greiðast bætur eftir 12 klukkustunda töf.

Dagpeningar greiðast verði vátryggðum rænt á ferðalagi erlendis og haldið í gíslingu.

Farangurs- innkaupa og farangurstafatrygging

Tjón sem verður á einkamunum af völdum bruna, innbrotsþjófnaðar, ráns, skemmdarverka eða flutningsslyss, þó er gerð krafa um að vátryggður gæti fyllsta öryggis við vörslu hins vátryggða farangurs.

Fái vátryggður farangur sinn ekki afhentan innan 8 klst. eftir að áfangastað er komið, vegna tafar eða rangrar afgreiðslu, greiðast bætur til kaupa á nauðsynjum fyrir hvern vátryggðan.

Tjón umfram sjálfsábyrgð vátryggðs.

Endurgreiðsla ferðar

Hlutfallslega óafturkræfan ferðakostnaði, fyrir þann hluta ferðarinnar, sem vátryggður getur ekki notað, vegna þess að hann þarf að fara heim eða þarf að liggja á sjúkrahúsi vegna þess að hann hefur orðið alvarlega veikur eða orðið fyrir alvarlegu slysi.

Ábyrgðartrygging

Líkamstjón eða tjón eða skemmdir á munum er leiðir af bótaskyldri háttsemi vátryggðs.

Tryggingin bætir ekki
Ferðaslysatrygging

Bætur greiðast eingöngu leiði slysið til andláts eða varanlegrar örorku innan 24 mánaða frá slysdegi.

Látist vátryggður 18 ára eða yngri vegna afleiðinga slyss takmarkast bætur við 10% af hámarksfjárhæð dánarbóta.

Örorku og dánarbætur skerðast árlega um 10% eftir að vátryggður nær 60 ára aldri. Þó aldrei meira en 80%.

Sjúkrakostnaður

Kostnað sem greiddur er samkvæmt gagnkvæmum samningi sem Sjúkratryggingar Íslands eru aðilar að.

Kostnað við meðferð eða eftirmeðferð á Íslandi eða í dvalarlandi.

Kostnað vegna sjúkdóma, veikinda eða slysa sem vátryggður hefur þjáðst af eða notið læknishjálpar og/eða meðferðar á síðustu 6 mánuðum fyrir greiðslu staðfestingargjalds.

Meðferðir erlendis lengur en í 3 mánuði

Tjón sem rekja má til þess að vátryggður mátti vænta þess að fæða barn áður en heim kæmi eða innan tveggja mánaða frá heimkomudegi eða þegar vátryggður ferðast gegn ráðgjöf starfandi læknis eða í þeim tilgangi að leita læknismeðferðferðar erlendis.

Sjúkrareikninga sem berast eftir að tólf mánuðir eru liðnir frá vátryggingaratburði.

Forfallatrygging

Forföll vegna hvers kyns veikinda og sjúkdóma, sem vátryggður þjáðist af og/eða hefur notið meðferðar við 6 mánuðum fyrir greiðslu staðfestingargjalds.

Tjón sem stafa beint eða óbeint af tilskipunum stjórnvalda (nema þeim er varða skyldusóttkví).

Tjón sem stafa beint eða óbeint útgjöldum sem ferðaskrifstofu, gistihúsi eða flugfélagi ber að greiða.

Tjón sem stafa af því að vanrækt er að tilkynna ferðaskrifstofu eða þeim aðila sem útvegar flutningsfar eða gistingu að nauðsynlegt hafi reynst að fella ferð niður.

Tjón sem stafa af fjárhagserfiðleikum eða gjaldþroti ferðaskrifstofa og annarra slíkra aðila sem annast farþegaflutninga.

Sjúkrahúsdagpeningar

Fyrstu tvo daganna sem sjúkrahúsvistin varir.

Tjón vegna barna yngri en 16 ára.

Ferðarofstrygging

Félagið greiðir hvorki ónýttan hluta ferðakostnaðar né nýja utanlandsferð í stað þeirrar er rofin var.

Kostnað vegna hvers kyns veikinda eða sjúkdóma sem náinn ættingi eða náinn samstarfsmaður þjáðist af, þegar staðfestingargjald var greitt.

Ferðatöf og mannrán

Bætur eru ekki greiddar ef töf stafar af því að vátryggður hafi ákvarðað ferðatíma í tengiflugi þrengri en lágmörk viðkomandi flugfélags/flugvallar kveða á um og athugasemd er gerð um í farbókun.

Farangurs- innkaupa og farangurstafatrygging

Hærri upphæð en 160.000 kr. fyrir einstakan hlut.

Skemmdir vegna vökva, matvæla eða annarra smitandi efna.

Skemmdir sem hljótast af mölflugum, meindýrum, ástandi andrúmslofts, veðráttu eða eðlilegu sliti.

Peninga, farmiða, ferðatékka, ávísanir, skuldabréf né önnur verðmætum.

Brothætta hluti.

Bætur greiðast ekki vegna tafa á farangri þegar vátryggður er á heimleið. Tjónþola ber að framvísa til félagsins skriflegri staðfestingu frá flutningsaðila þar sem tímalengd tafar kemur skýrt fram.

Endurgreiðsla ferðar

Ferð sem varir 5 daga eða skemur.

Kostnað annarra en þann sjúka og þá vátryggðu sem nauðsynlega þurfa að rjúfa ferð og fylgja honum heim.

Kröfur vegna hvers kyns slysa, veikinda og sjúkdóma, sem hinn vátryggði hefur þjáðst af og hefur notið læknishjálpar og/eða meðferðar við, á síðustu 6 mánuðum fyrir greiðslu staðfestingargjalds.

Tjón sem rekja má til þess að vátryggður: a) mátti vænta þess að fæða barn áður en heim kæmi eða innan tveggja mánaða frá heimkomudegi eða b) ferðast í trássi við ráðgjöf starfandi læknis, eða í þeim tilgangi að leita læknismeðferðar erlendis.

Kostnað vegna hvers kyns veikinda eða sjúkdóma sem náinn ættingi þjáðist af, þegar staðfestingargjald var greitt.

Ábyrgðartrygging

Tjón vegna notkunar eða umráða vélknúinna ökutækja, ábyrgðar á dýrum sem tilheyra vátryggðum eða ábyrgðar vegna eignarhalds á landi og byggingum.

Tjón vegna notkunar skotvopna, fallhlífarstökks, svifflugs, svifdrekaflugs, loftbelgsflugs, skipulagðra íþrótta og atvinnu, sem talist getur lífshættuleg.

Tjón á hlutum í eigu þriðja aðila sem skemmast eða týnast á meðan þeir eru í vörslu vátryggðs.

Eru einhverjar takmarkanir eða varúðarreglur?

Vátryggðum ber að fylgja varúðarreglum Varðar.

Vátryggðum ber að gæta þess vandlega að fyrirbyggja eftir megni slys, meiðsl og sjúkleika.

Vátryggður skal loka gluggum og læsa híbýlum og öðrum stöðum þar sem hinir vátryggðu munir eru skildir eftir. Vátryggður skal ekki skilja við vátryggða muni eftirlitslausa á almannafæri.

Vátryggður skal sjá til þess að hinir vátryggðu munir séu í viðeigandi og fullnægjandi umbúðum til að þola flutning.

Vátryggður skal ávallt læsa ferðatöskum sínum þegar þær eru ekki í umsjá hans.

Vátryggður ber að halda persónulegum lausafjármunum sínum vel við og umgangast persónulega lausafjármuni sína með tryggilegum hætti.

Hvar gildir tryggingin?

Vátryggingin gildir á á ferðalögum erlendis í allt að 180 samfellda ferðadaga og á Íslandi hafi a.m.k. helmingur ferðarinnar verði greiddur með kortinu. Nánari upplýsingar um gildissvið má finna í skilmála tryggingarinnar.

Hverjar eru helstu skyldur þess tryggða?

Veita allar nauðsynlegar upplýsingar, hvort sem er við endurnýjun, breytingar á tryggingunni eða við tjónstilkynningu.

Tilkynna ber félaginu þegar í stað um slys eða hvers kyns önnur atvik sem kunna að leiða til kröfu á félagið.

Sjúkrareikningar skulu berast innan tólf mánaða frá vátryggingaratburði.

Tilkynna um tjón við fyrsta hentugleika og eigi síðar en innan árs frá tjónsatburði.

Gera þær ráðstafanir sem eru nauðsynlegar til að sanna að tjónsatburður hafi átt sér stað. T.d. skal hinn tryggði tilkynna viðeigandi yfirvöldum um þjófnað, rán eða innbrot og fá skýrslu þar um.

Læsa húsum, herbergjum, híbýlum og öðrum stöðum þar sem verðmæti eru geymd.

Hvenær og hvernig er greitt fyrir trygginguna?

Iðgjald tryggingarinnar er innifalið í árgjaldi kortsins. Vátryggður greiðir því ekki sérstakt iðgjald til Varðar.

Hvenær hefst vátryggingarverndin og hvernig lýkur henni?

Vátryggingin gildir út gildistíma kortsins.

Hvernig er tryggingunni sagt upp?

Þar sem Arion banki er vátryggingartaki getur vátryggður, þ.e. korthafi, ekki sagt tryggingunni upp með hefðbundnum hætti.