Premium World kort - Arion banki

Upplýsingaskjal þetta tilgreinir einungis helstu atriði tryggingarinnar, s.s. hvað er innifalið og hvað ekki. Ekki er um að ræða tæmandi upptalningu né persónulegt yfirlit yfir tryggingar sem viðskiptavinir velja. Upplýsingaskjalið hefur ekki lagalega þýðingu og gegnir eingöngu þeim tilgangi að upplýsa viðskiptavini um helstu þætti tryggingarinnar. Tryggingayfirlit o nákvæmar upplýsingar um samningsskilmála sem gilda eru aðgengilegar á vátryggingarskírteini tryggingarinnar sem hægt er að nálgast á Mínum síðum Varðar. Skilmálar tryggingarinnar hafa að geyma tæmandi upplýsingar um vátryggingarverndina og eru hluti af samningi aðila ásamt vátryggingarskírteini.

Hvernig trygging er Ferðatrygging Premium kreditkort Arion banka?

Ferðatryggingin verndar korthafa fyrir fjárhagslegum skakkaföllum á ferðalögum. Í tryggingunni er innifalin ferðaslysatrygging sem tryggir vátryggða fyrir slysum á ferðalagi, sjúkratrygging, samfylgd í neyð, ferðarofstrygging, farangurs- og innkaupatrygging, farangurstafatrygging, forfallatrygging og ábyrgðartrygging.

Tryggingin bætir
Ferðaslysatrygging

Varanlega læknisfræðilega örorku vegna slysa sem verða á ferðalagi, þó einungis ef örorka er metin 16% eða hærri.

Dánarbætur vegna slysa sem verða á ferðalagi.

Sjúkrakostnaður

Sjúkrakostnað á ferðalagi erlendis þ.m.t. læknis- og sérfræðikostnað, sjúkrahúsvist, lyfjakostnað ásamt kostnaði við sjúkraflutning og flutning jarðneskra leifa vátryggðs.

Ferðarofstrygging

Nauðsynleg viðbótarútgjöld vegna heimferðar ef tryggður neyðist til að stytta dvöl sína utanlands vegna andláts, alvarlegs slyss eða skyndilegra veikinda maka, barna, foreldra, systkina eða annarra náinna ættingja sem búsettur er á Íslandi eða dvalarlandi.

Nauðsynleg viðbótarútgjöld vegna heimferðar til Íslands eða dvalarlands ef vátryggður neyðist til að stytta dvöl sína utanlands vegna verulegs eignartjóns á heimili vátryggðs eða í einkafyrirtæki hans.

Forfallatrygging

Ferðakostnað sem greiddur er fyrirfram og ekki fæst endurgreiddur ef vátryggður kemst ekki í ferð vegna t.d. slyss, veikinda eða andláts.

Samfylgd í neyð

Nauðsynlegan ferða- og dvalarkostnað vegna ættingja eða vinar vátryggðs, sem dvelst hjá eða fylgir vátryggðum heim samkvæmt læknisráði og í samráði við SOS INTERNATIONAL eða félagið, vegna alvarlegs slyss eða veikinda vátryggðs.

Endurgreiðsla ferðar

Hlutfallslega óafturkræfan ferðakostnaði, fyrir þann hluta ferðarinnar, sem vátryggður getur ekki notað, vegna þess að hann þarf að fara heim eða þarf að liggja á sjúkrahúsi vegna þess að hann hefur orðið alvarlega veikur eða orðið fyrir alvarlegu slysi.

Skriflegt læknisráð, samþykki félagsins og SOS INTERNATIONAL þarf að liggja fyrir.

Sjúkrahúsdagpeningar

Dagpeninga, kr. 4.800 á dag í allt að 30 daga ef vátryggður liggur á sjúkrahúsi erlendis vegna slyss eða veikinda á ferðalaginu.

Farangurs- og innkaupatrygging

Tjóns sem verður á einkamunum af völdum bruna, þjófnaðar, innbrots, ráns, skemmdarverka eða flutningsslyss.

Farangurstöf

Fái vátryggður farangur sinn ekki afhentan innan 8 klst. eftir að áfangastað er komið, vegna tafar eða rangrar afgreiðslu, greiðast bætur til kaupa á nauðsynjum fyrir hvern vátryggðan.

Ferðatöf og mannrán

Fari svo að verkfallsaðferðir, óhagstæð veðurskilyrði eða vélarbilun valdi töfum á ferðum almenningsfarartækis og það leiði til seinkunar á komutíma vátryggðs til ákvörðunarstaðar, greiðast bætur eftir 12 klst. töf. fyrir hvern vátryggðan 16 ára og eldri.

Greitt til þriggja vátryggða að hámarki vegna hvers tjónsatburðar.

Tafir á leið að flugvelli

Bætur eru greiddar ef vátryggður missir af millilandaflugi vegna tafar á ferð á leið á flugvöll að hámarki kr. 120.000 fyrir hvern vátryggðan.

Ef almenningssamgöngur falla niður eða seinkun almenningsfarartækis verður svo mikil að vátryggður missir af flugi eða ökutæki það sem vátryggður ferðast með verður óökufært vegna bilunar eða umferðaróhapps.

Tafir vegna yfirbókunar

Ef vátryggður reynir að innrita sig í flug sem hann á pantað en er hafnað um sæti vegna yfirbókunar, greiðir félagið bætur.

Innkaupakaskó

Tjón á einkamunum sem greitt hefur verið með kreditkortinu.

Tjón sem eiga rætur að rekja til skyndilegs og ófyrirsjáanlegs utanaðkomandi atviks.

Mannránstrygging

Dagpeningar greiðast verði vátryggðum rænt á ferðalagi erlendis og haldið í gíslingu.

Ábyrgðartrygging

Líkamstjón eða tjón eða skemmdir á munum er leiðir af bótaskyldri háttsemi vátryggðs.

Tryggingin bætir ekki
Ferðaslysatrygging

Bætur greiðast eingöngu leiði slysið til andláts eða varanlegrar örorku innan 24 mánaða frá slysdegi.

Látist vátryggður 18 ára eða yngri vegna afleiðinga slyss takmarkast bætur við 10% af hámarksfjárhæð dánarbóta.

Örorku og dánarbætur skerðast árlega um 10% eftir að vátryggður nær 60 ára aldri. Þó aldrei meira en 80%.

Sjúkrakostnaður

Kostnað vegna sjúkdóma, veikinda eða slysa sem vátryggður hefur þjáðst af eða notið læknishjálpar og/eða meðferðar á síðustu 6 mánuðum fyrir greiðslu staðfestingargjalds.

Kostnað sem greiddur er samkvæmt gagnkvæmum samningi sem Sjúkratrygging Íslands eru aðilar að.

Kostnað við meðferð eða eftirmeðferð á Íslandi eða í dvalarlandi.

Tjón sem rekja má til þess að vátryggður mátti vænta þess að fæða barn áður en heim kæmi eða ef heimkomudagur var eftir 32. viku meðgöngu.

Tjón sem rekja má til þess að vátryggður ferðast gegn ráðgjöf starfandi læknis eða í þeim tilgangi að leita læknismeðferðferðar erlendis.

Sjúkrareikninga sem berast eftir að tólf mánuðir eru liðnir frá vátryggingaratburði.

Ferðarofstrygging

Félagið greiðir hvorki ónýttan hluta ferðakostnaðar né nýja utanlandsferð í stað þeirrar er rofin var.

Kostnað vegna hvers kyns veikinda eða sjúkdóma sem náinn ættingi þjáðist af, þegar staðfestingargjald var greitt.

Kostnað við heimferð, ef ekki liggur fyrir fram greiddur kostnaður við heimferð.

Forfallatrygging

Forföll vegna hvers kyns veikinda og sjúkdóma, sem vátryggður þjáðist af og var í meðferð vegna, þegar staðfestingargjald var greitt.

Tjón sem stafa beint eða óbeint af tilskipunum stjórnvalda (nema þeim er varða skyldusóttkví).

Tjón sem stafa beint eða óbeint útgjöldum sem ferðaskrifstofu, gistihúsi eða flugfélagi ber að greiða.

Tjón sem stafa af því að vanrækt er að tilkynna ferðaskrifstofu eða þeim aðila sem útvegar flutningsfar eða gistingu að nauðsynlegt hafi reynst að fella ferð niður.

Tjón sem stafa af fjárhagserfiðleikum eða gjaldþroti ferðaskrifstofa og annarra slíkra aðila sem annast farþegaflutninga.

Endurgreiðsla ferðar

Ferð sem varir 5 daga eða skemur.

Sjúkrahúsdagpeningar

Fyrstu tvo daganna sem sjúkrahúsvistin varir.

Tjón vegna barna yngri en 16 ára.

Farangurs- og innkaupatrygging

Tjón sem verður þegar vátryggður gleymir hlut, skilur eftir eða týnir honum.

Hærri upphæð en 160.000 kr. fyrir einstakan hlut.

Skemmdir sem hljótast af mölflugum, meindýrum, ástandi andrúmslofts, veðráttu eða eðlilegu sliti.

Skemmdir vegna vökva, matvæla eða annarra smitandi efna.

Tjón á frímerkjum, peningum og hvers kyns verðmætum.

Tjón vegna skemmda á töskum í vörslu flugfélags eða annars flutningsaðila.

Farangurstöf

Bætur vegna tafa á farangri þegar vátryggður er á heimleið.

Bætur ef töfin stafar af því að vátryggður hafi ákvarðað ferðatíma í tengiflugi þrengri en lágmark viðkomandi flugfélags/flugvallar kveða á um athugasemd er gerð um farbókun.

Ferðatöf og mannrán

Ef töf stafar af því að vátryggður hafi ákvarðað ferðatíma í tengiflugi þrengri en lágmark viðkomandi flugfélags/flugvallar kveða á um og athugasemd er gerð um í farbókun.

Tafir á leið að flugvelli

Tafir sem stafa af verkfallsaðgerðum sem hafnar voru eða höfðu verið tilkynntar áður en staðfestingargjald var greitt.

Tafir sem stafa af fyrirmælum yfirvalda um stöðvun eða breytingu á opinberum samgöngum.

Kostnað sem er meiri en nauðsynlegur getur talist með hliðsjón af almenningssamgöngum sem bjóðast.

Innkaupakaskó

Tjón sem stafar af eðlilegu sliti, galla, rangri samsetningu eða innri bilunum, svo sem vélrænum bilunum.

Tjón af snöggum hita- og/eða rakabreytingum.

Hærri upphæð en kr. 160.000 fyrir einstakan hlut, par eða samstæðu

Ábyrgðartrygging

Tjón vegna notkunar eða umráða vélknúinna ökutækja, ábyrgðar á dýrum sem tilheyra vátryggðum eða ábyrgðar vegna eignarhalds á landi og byggingum.

Tjón vegna notkunar skotvopna, fallhlífarstökks, svifflugs, svifdrekaflugs, loftbelgsflugs, skipulagðra íþrótta og atvinnu, sem talist getur lífshættuleg.

Tjón á hlutum í eigu þriðja aðila sem skemmast eða týnast á meðan þeir eru í vörslu vátryggðs.

Takmarkanir á bótaskyldu

Beitingu eða notkun hvers kyns kjarnorkuvopna eða kjarnorkubúnaðar sem orsakað getur sprengingu, geislun, losun, dreifingu, sleppingu eða leka kjarnakleyfs efnis sem gefur frá sér geislavirkni og veldur varanlegri örorku eða dauða vátryggðs.

Beitingu eða notkun efnavopna sem orsakað getur losun, dreifingu, sleppingu, eða leka hvers kynefnasambands í föstu formi, fljótandi eða loftkenndu og veldur varanlegri örorku eða dauða vátryggðs.

Beitingu/notkun líffræðilegra vopna, sem orsakar losun, dreifingu, sleppingu eða leka hvers kyns sjúkdómsvaldandi örvera, lífrænt framleiddra eiturefna (að meðtöldum erfðabreyttum lífverum eða óþekktum eiturefnum) sem veldur varanlegri örorku eða dauða.

Stríði, innrás, hernaðarátökum, borgarastríði, uppreisn, byltingu, vopnaðri baráttu gegn stjórnvöldum, borgararóstum sem jafna má við uppreisn, valdatöku hers eða valdarán.

Tjón sem beint eða óbeint leiðir af bifreiða- og vélaíþróttum eða notkun vélhjóla, hvort sem vátryggður er ökumaður eða farþegi.

Tjón vegna slyss sem verður í keppni eða við æfingar til undirbúnings fyrir keppni í hvers kyns íþróttum nema um sé að ræða börn yngri en 16 ára.

Tjón sem beint eða óbeint leiðir af flugi, öðru en farþegaflugi gegn gjaldi hjá skráðu flugfélagi með tilskilin leyfi.

Eru einhverjar takmarkanir eða varúðarreglur?

Vátryggðum ber að fylgja varúðarreglum Varðar.

Vátryggðum ber að gæta þess vandlega að fyrirbyggja eftir megni slys, meiðsl og sjúkleika.

Vátryggður skal loka gluggum og læsa híbýlum og öðrum stöðum þar sem hinir vátryggðu munir eru skildir eftir. Vátryggður skal ekki skilja við vátryggða muni eftirlitslausa á almannafæri.

Vátryggður skal sjá til þess að hinir vátryggðu munir séu í viðeigandi og fullnægjandi umbúðum til að þola flutning.

Vátryggður skal ávallt læsa ferðatöskum sínum þegar þær eru ekki í umsjá hans.

Vátryggður ber að halda persónulegum lausafjármunum sínum vel við og umgangast persónulega lausafjármuni sína með tryggilegum hætti.

Hvar gildir tryggingin?

Vátryggingin gildir á á ferðalögum erlendis í allt að 90 samfellda ferðadaga og á Íslandi hafi a.m.k. helmingur ferðarinnar verði greiddur með kortinu. Nánari upplýsingar um gildissvið má finna í skilmála tryggingarinnar.

Hverjar eru helstu skyldur þess tryggða?

Veita allar nauðsynlegar upplýsingar, hvort sem er við endurnýjun, breytingar á tryggingunni eða við tjónstilkynningu.

Tilkynna ber félaginu þegar í stað um slys eða hvers kyns önnur atvik sem kunna að leiða til kröfu á félagið.

Sjúkrareikningar skulu berast innan tólf mánaða frá vátryggingaratburði.

Tilkynna um tjón við fyrsta hentugleika og eigi síðar en innan árs frá tjónsatburði.

Gera þær ráðstafanir sem eru nauðsynlegar til að sanna að tjónsatburður hafi átt sér stað. T.d. skal hinn tryggði tilkynna viðeigandi yfirvöldum um þjófnað, rán eða innbrot og fá skýrslu þar um.

Læsa húsum, herbergjum, híbýlum og öðrum stöðum þar sem verðmæti eru geymd.

Hvenær og hvernig er greitt fyrir trygginguna?

Iðgjald tryggingarinnar er innifalið í árgjaldi kortsins. Vátryggður greiðir því ekki sérstakt iðgjald til Varðar.

Hvenær hefst vátryggingarverndin og hvernig lýkur henni?

Vátryggingin gildir út gildistíma kortsins.

Hvernig er tryggingunni sagt upp?

Þar sem Arion banki er vátryggingartaki getur vátryggður, þ.e. korthafi, ekki sagt tryggingunni upp með hefðbundnum hætti.