Víðtæk eignatrygging

Upplýsingaskjal þetta tilgreinir einungis helstu atriði tryggingarinnar, s.s. hvað er innifalið og hvað ekki. Ekki er um að ræða tæmandi upptalningu né persónulegt yfirlit yfir tryggingar sem viðskiptavinir velja. Upplýsingaskjalið hefur ekki lagalega þýðingu og gegnir eingöngu þeim tilgangi að upplýsa viðskiptavini um helstu þætti tryggingarinnar. Tryggingayfirlit og nákvæmar upplýsingar um samningsskilmála sem gilda eru aðgengilegar á vátryggingarskírteini tryggingarinnar sem hægt er að nálgast á Mínum síðum Varðar. Skilmálar tryggingarinnar hafa að geyma tæmandi upplýsingar um vátryggingarverndina og eru hluti af samningi aðila ásamt vátryggingarskírteini.

Hvernig trygging er Víðtæk eignatrygging?

Víðtæk eignatrygging er ætluð fyrir bæði einstaklinga og rekstraraðila sem vilja tryggja sérstakan búnað eða lausafjármuni, s.s. myndavélar, mælingartæki eða hljóðfæri fyrir óvæntum tjónum.

Tryggingin bætir

Tjón á munum af völdum skyndilegra og óvæntra óhappa í flutningi, notkun eða geymslu.

Tryggingin bætir ekki

Tjón sem orsakast af snöggum hita og/eða rakabreytingum.

Tjón sem stafa af eðlilegu sliti, galla, rangri samsetningu, ónógu viðhaldi, innri bilunum svo sem vélrænum bilunum.

Tjón sem verður er vátryggður gleymir hlut eða týnir hlut.

Eru einhverjar takmarkanir eða varúðarreglur?

Vátryggðum ber að fylgja varúðarreglum Varðar.

Vátryggðum ber að sýna eðlilega aðgát við vörslu hins vátryggða hlutar.

Vátryggðum ber að læsa tryggilega híbýlum, bifreiðum, bátum, loftförum og öðrum sambærilegum geymslustöðum þegar þeir eru mannlausir og/eða án eftirlits og sjá til þess á allan hátt að óviðkomandi eigi ekki greiðan aðgang að hinu vátryggða.

Vátryggður, heimilisfólk hans eða starfsmenn skulu fara með vörslur og umsjón hins vátryggða. Sé hið vátryggða afhent öðrum til vörslu eða umsjónar ber að fá samþykki félagsins fyrir því.

Hvar gildir tryggingin?

Tryggingin gildir hvar sem er í heiminum.

Hverjar eru helstu skyldur þess tryggða?

Veita allar nauðsynlegar upplýsingar, hvort sem er við endurnýjun eða breytingar á tryggingunni.

Tilkynna Verði um allar breytingar á hinu vátryggða, svo sem ef munir eru seldir.

Tilkynna tjón við fyrsta hentugleika og eigi síðar en innan árs frá tjónsatburði.

Hvenær og hvernig er greitt fyrir trygginguna?

Iðgjöld tryggingarinnar ber að greiða á gjalddaga. Vörður sendir kröfur mánaðarlega í heimabanka eða árlega ef óskað er eftir því að greiða iðgjöld í einu lagi. Hægt er að breyta greiðslumáta á Mínum síðum Varðar. Þar er einnig hægt að velja að greiða iðgjöld með kreditkorti.

Hvenær hefst tryggingarverndin og hvernig lýkur henni?

Tryggingarsamningar gilda almennt í 12 mánuði frá samþykkt tilboðs og útgáfu tryggingar og miðast iðgjöld við ársiðgjald. Sé tryggingu ekki sagt upp á því tímabili framlengist hún sjálfkrafa.

Hvernig er tryggingunni sagt upp?

Hægt er að segja tryggingunni upp hvenær sem er á vátryggingartímabilinu.