Sumarhúsatrygging

Upplýsingaskjal þetta tilgreinir einungis helstu atriði tryggingarinnar, s.s. hvað er innifalið og hvað ekki. Ekki er um að ræða tæmandi upptalningu né persónulegt yfirlit yfir tryggingar sem viðskiptavinir velja. Upplýsingaskjalið hefur ekki lagalega þýðingu og gegnir eingöngu þeim tilgangi að upplýsa viðskiptavini um helstu þætti tryggingarinnar. Tryggingayfirlit og nákvæmar upplýsingar um samningsskilmála sem gilda eru aðgengilegar á vátryggingarskírteini tryggingarinnar sem hægt er að nálgast á Mínum síðum Varðar. Skilmálar tryggingarinnar hafa að geyma tæmandi upplýsingar um vátryggingarverndina og eru hluti af samningi aðila ásamt vátryggingarskírteini. 

Hvernig trygging er Sumarhúsatrygging?

Sumarhúsatrygging Varðar veitir víðtæka og alhliða vernd og bætir tjón sem verður á sumarhúsi m.a. vegna vatns, foks, innbrots, asahláku, sótfalls eða frostsprungna. Innbústrygging er einnig innifalin í sumarhúsatryggingunni sem tryggir eigendur fyrir meiriháttar tjónum s.s. bruna, vatnstjóni og innbroti. Ennfremur er ábyrgðartrygging innifalin sem tryggir eigendur sumarhúsa fyrir bótaskyldu sem getur fallið á þá. Iðgjald sumarhúsatryggingarinnar fer annars vegar eftir vátryggingarfjárhæð innbús og hins vegar brunabótamati sumarhússins. Sumarhúseigandi velur sjálfur eigin áhættu sem hann ber ábyrgð á komi til tjóns.

Hvað er bætt?
Innbústrygging

Tjón á innbúi af völdum eldsvoða, eldingar eða sprengingar.

Tjón á innbúi vegna sótfalls, slökkvi-, björgunar- og hreinsunaraðgerða vegna tjóns.

Tjón á innbúi vegna vatns, gufu eða olíu, sem óvænt og skyndilega streymir fram og á upptök innan útveggja og sökkuls vegna bilunar eða mistaka

Tjón á innbúi vegna innbrots, ráns eða skemmdarverks.

Tjón á innbúi vegna óveðurs, skyndilegs snjóþunga eða yfirborðsvatns vegna skyndilegs úrhellis eða asahláku.

Húseigendatrygging

Tjón vegna vatns, gufu eða olíu, sem óvænt og skyndilega streymir fram og á upptök innan útveggja og sökkuls vegna bilunar eða mistaka.

Tjón sem verður ef yfirborðsvatn, sem orsakast af úrhelli eða asahláku, verður svo mikið að frárennslisleiðslur ná ekki að flytja það frá.

Tjón vegna frostsprungna á innanhúss vatnsleiðslukerfi.

Tjón á húseign af völdum innbrots eða innbrotstilraunar.

Tjóns sem verður vegna skyndilegs sótfalls frá eldstæðum og viðurkenndum kynditækjum.

Tjón á húseign sem er bein afleiðing af óveðri eða roki þegar vindhraði fer yfir 28,5 m/s.

Brot eða hrun á loftklæðningum eða naglföstum innréttingum, sem rekja má til óvæntra og skyndilegra utanaðkomandi atburða.

Tjón sem verður á gleri eftir ísetningu.

Tjón vegna skyndilegs snjóþunga sem sligað hefur þak eða veggi fasteignar.

Ábyrgðartrygging

Greiðir bætur gegn skaðabótaskyldu sem getur fallið á sumarhúsaeiganda vegna sumarhússins samkvæmt íslenskum lögum eða réttarvenjum.

Hvað er ekki bætt?
Innbústrygging

Sviðnun eða bráðnun á innbúi án þess að eldur verði laus.

Tjón vegna sóts eða reyks sem myndast smám saman vegna notkunar á eldstæði.

Tjón vegna hægs leka eða smits sem kemur smám saman fram.

Tjón vegna innbrots eða þjófnaðar úr fellihýsum, tjaldvögnum eða tjöldum.

Tjón vegna utanaðkomandi vatns s.s. frá þökum, þakrennum, svölum eða vegna sjávarfalla, flóða eða grunnvatns.

Húseigendatrygging

Tjón vegna utanaðkomandi vatns frá t.d grunnþakrennum, svölum eða frárennslisleiðslum.

Tjón vegna vatns sem þrýstist upp úr skolp- eða frárennslisleiðslum.

Tjón vegna grunnlagna sem eru missignar, morknar eða hafa á annan hátt hrörnað af notkun eða ónógri undirbyggingu

Tjón vegna sigs á grunni húseignarinnar, s.s vegna útskolunar á jarðvegi.

Tjón á loftnetum, fánastöngum, girðingum eða gróðri.

Tjón sem er bótaskylt úr brunatryggingu húseignarinnar.

Tjón á þeim hlut sem veldur tjóni vegna vökvaútstreymis, svo sem rör, ofnar eða tæki.

Ábyrgðartrygging

Tjón sem fjölskylda húseiganda verður fyrir.

Tjón sem verður vegna atvinnu húseiganda, hvort sem um er að ræða eigin atvinnurekstur eða vinnu í þjónustu annarra.

Tjón á munum sem vátryggður hefur til afnota eða geymslu.

Tjón af völdum eldsvoða, vatns vegna slökkvistarfs, reyks, sóts eða sprengingar.

Eru einhverjar takmarkanir eða varúðarreglur?

Vátryggðum ber að fylgja varúðarreglum Varðar.

Skilyrði fyrir bótagreiðslu úr innbústryggingu, vegna tjóns sem verður á tímabilinu 1. október til 30. apríl, er að þegar ekki er dvalið í húsinu sé lokað fyrir vatnsstreymi og vatnslagnir og að viðfest tæki séu tæmd af vatni þegar hætta er á frosti.

Læsa ber tryggilega sumarhúsinu og öðrum stöðum sem vátryggingin tekur til þegar þessir staðir eru mannlausir eða heimilisfólk í svefni. Ennfremur ber að loka gluggum, séu þeir ekki útbúnir sem mannheldir þegar þeir eru opnir.

Húseiganda, er skylt, að svo miklu leyti sem það er á hans valdi, að hafa niðurföll í lagi með því að hreinsa úr þeim aur eða klaka.

Hvar gildir tryggingin?

Vátryggingin gildir aðeins vegna sumarhúsa á Íslandi.

Hverjar eru helstu skyldur þess tryggða?

Veita allar nauðsynlegar upplýsingar, hvort sem er við endurnýjun, breytingar á tryggingunni eða við tjónstilkynningu.

Veita Verði, ef nauðsyn krefur, aðgang að sumarhúsi til þess að skoða það og umbúnað þess

Tilkynna um tjón við fyrsta hentugleika og eigi síðar en innan árs frá tjónsatburði.

Hvenær og hvernig er greitt fyrir trygginguna?

Iðgjöld tryggingarinnar ber að greiða á gjalddaga. Við endurnýjun hækkar ársiðgjaldið í samræmi við breytingu á vísitölu frá grunnvísitölu samnings. Vörður sendir kröfur mánaðarlega í heimabanka eða árlega ef óskað er eftir því að greiða iðgjöld í einu lagi. Hægt er að breyta greiðslumáta á Mínum síðum Varðar. Þar er einnig hægt að velja að greiða iðgjöld með kreditkorti.

Hvenær hefst tryggingarverndin og hvernig lýkur henni?

Tryggingarsamningar gilda almennt í 12 mánuði frá samþykkt tilboðs og útgáfu tryggingar og miðast iðgjöld við ársiðgjald. Sé tryggingu ekki sagt upp á því tímabili framlengist hún sjálfkrafa.

Hvernig er tryggingunni sagt upp?

Hægt er að segja tryggingunni upp hvenær sem er á tryggingartímabilinu.