Húseigendatrygging

Upplýsingaskjal þetta tilgreinir einungis helstu atriði tryggingarinnar, s.s. hvað er innifalið og hvað ekki. Ekki er um að ræða tæmandi upptalningu né persónulegt yfirlit yfir tryggingar sem viðskiptavinir velja. Upplýsingaskjalið hefur ekki lagalega þýðingu og gegnir eingöngu þeim tilgangi að upplýsa viðskiptavini um helstu þætti tryggingarinnar. Tryggingayfirlit og nákvæmar upplýsingar um samningsskilmála sem gilda eru aðgengilegar á vátryggingarskírteini tryggingarinnar sem hægt er að nálgast á Mínum síðum Varðar. Skilmálar tryggingarinnar hafa að geyma tæmandi upplýsingar um vátryggingarverndina og eru hluti af samningi aðila ásamt vátryggingarskírteini. 

Hvernig trygging er Húseigendatrygging?

Húseigendatrygging veitir víðtæka og alhliða vernd og bætir tjón sem verður á fasteigninni sjálfri, m.a. vegna vatns, foks, innbrots, skýfalls eða asahálku. Innifalið í Húseigendatryggingunni er einnig ábyrgðartrygging sem tryggir eigendur fasteigna fyrir bótaskyldu sem getur fallið á þá. Innifalið er ennfremur réttaraðstoðartrygging. Iðgjald Húseigendatryggingar fer eftir aldri húseignarinnar og brunabótamati hennar. Vátryggingarfjárhæð er miðuð við brunabótamat húseignar og nemur þeirri fjárhæð sem tilgreind er á vátryggingarskírteini. Húseigandi velur sjálfur eigin áhættu sem hann ber ábyrgð á komi til tjóns.

Hvað er bætt?
Réttaraðstoðartrygging

Bætir húseiganda málskostnað vegna ágreinings í einkamálum sem kunna að rísa vegna húseignarinnar. Skilyrði að óskað sé aðstoðar lögmanns. Um takmarkanir vísast í skilmála.

Húseigendatrygging

Skyndilegan og óvæntan leka úr vatnsleiðslum, hitakerfi eða frárennslislögnum.

Tjón sem verður ef vatn streymir óvænt úr heimilistækjum s.s. kæliskápum og hreinlætistækjum vegna mistaka eða bilana.

Tjón sem verður ef yfirborðsvatn sem orsakast af úrhelli eða asahláku verður svo mikið að frárennslisleiðslur ná ekki að flytja það frá.

Tjón á húseign af völdum innbrots eða innbrotstilraunar

Tjón sem verður á gleri eftir ísetningu.

Tjóns sem verður vegna skyndilegs sótfalls frá eldstæðum og viðurkenndum kynditækjum.

Tjón vegna skyndilegs snjóþunga sem sligað hefur þak eða veggi fasteignar.

Skemmdir á húseign sem er bein afleiðing af óveðri eða roki þegar vindhraði fer yfir 28,5 m/s.

Húsaleigu hafi húseign vátryggðs skemmst af bótaskyldum tjónsatburði.

Brot á keramikhelluborði.

Brot á fasttengdum heimilistækjum, sem rekja má til óvæntra og skyndilegra utanaðkomandi atburða.

Ábyrgðartrygging

Bætur gegn skaðabótaskyldu sem getur fallið á húseiganda vegna húseignarinnar samkvæmt íslenskum lögum eða réttarvenjum.

Hvað er ekki bætt?
Réttaraðstoðartrygging

Mál sem varða hjónaskilnað eða sambúðarslit.

Mál sem varða forræði barna eða umgengnisrétt.

Mál sem eru í tengslum við atvinnu eða embætti vátryggðs.

Mál sem vátryggður gengur í ábyrgð fyrir annan.

Húseigendatrygging

Tjón vegna utanaðkomandi vatns frá t.d þakrennum, svölum eða frárennslisleiðslum.

Tjón vegna grunnlagna sem eru missignar, morknar eða hafa á annan hátt hrörnað af notkun eða ónógri undirbyggingu.

Tjón vegna sigs á grunni húseignarinnar, s.s vegna útskolunar á jarðvegi.

Tjón á loftnetum, fánastöngum, girðingum eða gróðri.

Tjón á gleri sem rispast eða flísast úr.

Tjón á gleri sem verður við móðu á milli glerja.

Tjón á gleri sem verður vegna þenslu, vindingi eða ófullnægjandi viðhaldi ramma eða lista.

Ábyrgðartrygging

Tjón sem fjölskylda húseiganda verður fyrir.

Tjón sem verður vegna atvinnu húseiganda, hvort sem um er að ræða eigin atvinnurekstur eða vinnu í þjónustu annarra.

Tjón á munum sem vátryggður hefur til afnota eða geymslu.

Tjón af völdum eldsvoða, vatns vegna slökkvistarfs, reyks, sóts eða sprengingar.

Eru einhverjar takmarkanir eða varúðarreglur?

Vátryggðum ber að fylgja varúðarreglum Varðar.

Í óupphituðu húsnæði skal lokað fyrir vatnsaðstreymi, vatnslagnir ásamt viðfestum tækjum skulu tæmd af vatni þegar hætta er á frosti.

Húseiganda er skylt, að svo miklu leyti sem það er á hans valdi, að hafa niðurföll í lagi með því að hreinsa úr þeim aur eða klaka.

Hvar gildir tryggingin?

Tryggingin gildir aðeins vegna fasteigna á Íslandi.

Hverjar eru helstu skyldur þess tryggða?

Veita allar nauðsynlegar upplýsingar, hvort sem er við endurnýjun eða breytingar á tryggingunni.

Veita Verði, ef nauðsyn krefur, aðgang að hinni vátryggðu húseign til þess að skoða hana og umbúnað hennar.

Tilkynna um tjón við fyrsta hentugleika og eigi síðar en innan árs frá tjónsatburði.

Hvenær og hvernig er greitt fyrir trygginguna?

Iðgjöld tryggingarinnar ber að greiða á gjalddaga. Vörður sendir kröfur mánaðarlega í netbanka eða árlega ef óskað er eftir því að greiða iðgjöld í einu lagi. Hægt er að breyta greiðslumáta á Mínum síðum. Þar er einnig hægt að velja að greiða iðgjöld með kreditkorti.

Hvenær hefst vátryggingarverndin og hvernig lýkur henni?

Vátryggingarsamningar gilda almennt í 12 mánuði frá samþykkt tilboðs og útgáfu tryggingar og miðast iðgjöld við ársiðgjald. Sé tryggingu ekki sagt upp á því tímabili framlengist hún sjálfkrafa.

Hvernig er tryggingunni sagt upp?

Hægt er að segja tryggingunni upp hvenær sem er á vátryggingatímabilinu. Segja verður tryggingunni upp með skriflegri tilkynningu til Varðar eða öðrum sannanlegum hætti. Með uppsögn skal senda staðfestingu þess efnis að stofnað hafi verið til nýrrar tryggingar hjá öðru vátryggingafélagi þar sem lögboðin ábyrgðartrygging ökutækis og slystrygging ökumanns og eiganda eru lögboðnar tryggingar.