Heimilisvernd 1

Upplýsingaskjal þetta tilgreinir einungis helstu atriði tryggingarinnar, s.s. hvað er innifalið og hvað ekki. Ekki er um að ræða tæmandi upptalningu né persónulegt yfirlit yfir tryggingar sem viðskiptavinir velja. Upplýsingaskjalið hefur ekki lagalega þýðingu og gegnir eingöngu þeim tilgangi að upplýsa viðskiptavini um helstu þætti tryggingarinnar. Tryggingayfirlit og nákvæmar upplýsingar um samningsskilmála sem gilda eru aðgengilegar á vátryggingarskírteini tryggingarinnar sem hægt er að nálgast á Mínum síðum Varðar. Skilmálar tryggingarinnar hafa að geyma tæmandi upplýsingar um vátryggingarverndina og eru hluti af samningi aðila ásamt vátryggingarskírteini. 

Hvernig trygging er Heimilisvernd 1

Heimilisvernd 1 er einföld og örugg innbús- og ábyrgðartrygging í einum pakka fyrir þá sem ekki þurfa slysa- eða ferðatryggingar. Hún bætir tjón á innbúi heimilis og öðrum persónulegum munum. Einnig er hægt að bæta við innbúskaskó fyrir þá sem vilja tryggja innbúið sitt betur.

Hvað er bætt?
Innbústrygging

Tjón vegna eldsvoða eða sprengingar, svo og skyndilegs sótfalls frá kynditækjum.

Skemmdir af völdum vatns, olíu eða annars vökva sem skyndilega og óvænt streymir úr leiðslum hússins þó ekki niðurföllum eða þakrennum.

Tjón vegna innbrots í læst húsnæði eða bifreið. Ólæst húsnæði í ákveðnum tilfellum, sjá nánar skilmála.

Tjón vegna yfirborðsvatns, vegna skyndilegs úrhellis eða asahláku.

Þjófnaðar á reiðhjóli, rafmagnshjóli, léttu bifhjóli í flokki I, skv. skilgreiningu umferðarlaga, barnavagni og barnakerru.

Þjófnaðar úr grunnskóla, þó ekki peninga, verðbréf, skartgripi, handrit, frumteikningar, mynt- og frímerkjasöfn.

Ábyrgðartrygging

Skaðabætur hafi vátryggður bakað sér skaðabótaábyrgð og sá sem verður fyrir tjóni ekki meðsekur eða meðábyrgur.

Kostnað sem vátryggður verður fyrir ef skaðabótakrafa er gerð á hendur honum.

Bætir tjón sem barn vátryggðs, yngra en 10 ára veldur, án tillits til skaðabótaskyldu.

Innbúskaskó

Tjón af völdum skyndilegra og ófyrirsjáanlegra atburða, sem ekki eru bótaskyld skv. hefðbundinni innbústryggingu.

Hvað er ekki bætt?
Innbústrygging

Tjón á dýrum.

Tjón á vélknúnum ökutækjum, hjólhýsum og tjaldvögnum.

Tjón á vörum sem ætlaðar eru til sölu.

Tjón vegna vinnu með sprengiefni við verklegar framkvæmdir.

Tjón vegna utanaðkomandi vatns, s.s. grunnvatns, úrkomu, flóða eða vatns frá þakrennum.

Tjón á innbúi vegna búferlaflutninga.

Ábyrgðartrygging

Tjón sem vátryggðir valda hverjir öðrum.

Tjón á munum sem vátryggður hefur að láni, til leigu eða geymslu.

Tjón sem verður vegna atvinnu, hvort sem um er að ræða eigin atvinnurekstur eða atvinnu í þjónustu annarra.

Innbúskaskó

Hlut sem týnist, gleymist eða er skilinn eftir á almannafæri.

Tjón af völdum eðlilegs slits, ófullnægjandi viðhalds eða framleiðslugalla.

Tjon vegna þjófnaðar.

Tjón af völdum dýra.

Eru einhverjar takmarkanir eða varúðarreglur?

Vátryggðum ber að fylgja varúðarreglum Varðar.

Vátryggðum ber að sjá til þess í óupphituðum húsum að lokað sé fyrir vatnsstreymi og vatnslagnir og viðfest tæki séu tæmd af vatni þegar hætta er á frosti.

Vátryggðum er skylt, að svo miklu leyti sem það er á hans valdi, að hafa niðurföll í lagi með því að hreinsa úr þeim aur eða klaka.

Læsa ber tryggilega íbúðarhúsnæði, bílum og öðrum stöðum sem vátryggingin nær til. Einnig skal loka gluggum og krækja aftur og ganga þannig frá að óviðkomandi eigi ekki greiðan aðgang að verðmætum.

Viðhafa skal eðlilega aðgát við frágang á íbúðarhúsnæði. Það telst t.d. ekki eðlileg aðgát, ef skilið er við ólæsta íbúð mannlausa.

Ekki skal skilja við hina vátryggðu muni eftirlitslausa á almannafæri.

Vátryggður skal sjá til þess að notkun tækja sé í samræmi við notkunarleiðbeiningar.

Fleiri varúðarreglur má finna í skilmálum.

Hvar gildir tryggingin?

Mismunandi eftir því hvaða þáttur tryggingarinnar er undir. Almennt gildir vátryggingin á Íslandi og á ferðalögum erlendis eftir því sem við á, í allt að 92 daga frá brottfarardegi frá Íslandi. Slysatryggingin í frítíma gildir hvar sem er í heiminum og gildir einnig fyrir námsmenn erlendis í allt að 9 mánuði frá brottfarardegi frá Íslandi. Nánari upplýsingar um gildissvið má finna í skilmála tryggingarinnar.

Hverjar eru skyldur þess tryggða?

Veita allar nauðsynlegar upplýsingar, hvort sem er við endurnýjun, breytingar á tryggingunni eða við tjónstilkynningu.

Tilkynna um tjón við fyrsta hentugleika og eigi síðar en innan árs frá tjónsatburði.

Veita allar nauðsynlegar upplýsingar, hvort sem er við endurnýjun, breytingar á tryggingunni eða við tjónstilkynningu.

Hvenær og hvernig er greitt fyrir trygginguna?

Vátryggingarsamningar gilda almennt í 12 mánuði frá samþykkt tilboðs og útgáfu tryggingar. Sé tryggingu ekki sagt upp á því tímabili framlengist hún sjálfkrafa.

Hvenær hefst vátryggingarverndin og hvernig lýkur henni?

Vátryggingarsamningar gilda almennt í 12 mánuði frá samþykkt tilboðs og útgáfu tryggingar og miðast iðgjöld við ársiðgjald. Sé tryggingu ekki sagt upp á því tímabili framlengist hún sjálfkrafa. Tryggingin gildir þó ekki lengur en til 75 ára aldurs vátryggðs.

Hvernig er tryggingunni sagt upp?

Hægt er að segja tryggingunni upp hvenær sem er á vátryggingartímabilinu.