Húseigendatrygging atvinnurekstrar

Upplýsingaskjal þetta tilgreinir einungis helstu atriði tryggingarinnar, s.s. hvað er innifalið og hvað ekki. Ekki er um að ræða tæmandi upptalningu né persónulegt yfirlit yfir tryggingar sem viðskiptavinir velja. Upplýsingaskjalið hefur ekki lagalega þýðingu og gegnir eingöngu þeim tilgangi að upplýsa viðskiptavini um helstu þætti tryggingarinnar. Tryggingayfirlit og nákvæmar upplýsingar um samningsskilmála sem gilda eru aðgengilegar á vátryggingarskírteini tryggingarinnar sem hægt er að nálgast á Mínum síðum Varðar. Skilmálar tryggingarinnar hafa að geyma tæmandi upplýsingar um vátryggingarverndina og eru hluti af samningi aðila ásamt vátryggingarskírteini. 

Hvernig trygging er  Húseigendatrygging atvinnurekstrar?

Húseigendatrygging atvinnurekstrar er víðtæk og alhliða vernd fyrir atvinnuhúsnæði og aðrar fasteignir fyrirtækja. Tryggingin samanstendur af húseigandatryggingu og ábyrgðartryggingu húseiganda. 

Tryggingin bætir
Húseigendatrygging

Tjón vegna vökva sem óvænt og skyndilega streymir fram og á upptök innan útveggja og botnplötu vegna bilunar eða mistaka. Bætir uppbrot og rask sem óhjákvæmilegt er til þess að stöðva leka.

Tjón sem verður ef yfirborðsvatn, sem orsakast af úrhelli eða asahláku, verður svo mikið að frárennslisleiðslur ná ekki að flytja það frá.

Tjón vegna frostsprungna á innanhúss vatnsleiðslukerfi.

Tjón á húseign af völdum innbrots eða innbrotstilraunar.

Tjón sem verður vegna skyndilegs sótfalls frá eldstæðum og viðurkenndum kynditækjum

Tjón vegna skyndilegs snjóþunga sem sligað hefur þak eða veggi fasteignar.

Tjón á húseign sem er bein afleiðing af óveðri eða roki þegar vindhraði fer yfir 28,5 m/s.

Ef íbúðarhúsnæði skemmst af bótaskyldum tjónsatburði sem tilgreindur er í vátryggingunni eða lögboðinni brunatryggingu og sé viðgerð svo umfangsmikil að óhjákvæmilegt reynist að flytja úr húsnæðinu, á meðan á viðgerð stendur yfir, greiðir félagið bætur.

Brot eða hrun á loftklæðningum eða naglföstum innréttingum, sem rekja má til óvæntra og skyndilegra utanaðkomandi atburða.

Brot á keramikhelluborði vegna skyndilegs og óvænts utanaðkomandi atburðar eftir að því hefur verið komið fyrir á endanlegum stað í innréttingu.

Brot á fastengdum hreinlætistækjum sem teljast hluti hinnar vátryggðu fasteignar, s.s. vöskum, baðkerum, salernisskálum og vatnskössum enda hafið tjónið orðið vegna skyndilegs og óvænts utanaðkomandi atburðar.

Tjón sem verður á gleri eftir ísetningu.

Ábyrgðartrygging húseiganda

Tekur til skaðabótaábyrgðar sem fallið getur á vátryggðan sem eiganda hinnar vátryggðu húseignar.

Tryggingin bætir ekki
Húseigendatrygging

Uppbrot og rask að öðru leyti en því að stöðva leka.

Tjón vegna utanaðkomandi vatns frá t.d grunnþakrennum, svölum eða frárennslisleiðslum.

Tjón vegna vatns sem þrýstist upp úr skolp- eða frárennslisleiðslum.

Tjón vegna grunnlagna sem eru missignar, morknar eða hafa á annan hátt hrörnað af notkun eða ónógri undirbyggingu.

Tjón vegna sigs á grunni húseignarinnar, s.s vegna útskolunar á jarðvegi.

Tjón á loftnetum, fánastöngum, girðingum eða gróðri.

Tjón sem er bótaskylt úr brunatryggingu húseignarinnar.

Tjón á þeim hlut sem veldur tjóni vegna vökvaútstreymis, svo sem rör, ofnar eða tæki.

Ábyrgðartrygging húseiganda

Tjón á munum sem vátryggður hefur til afnota eða geymslu, eða vátryggður hefur tekið ófrjálsri hendi.

Skaðabótakröfu vegna tjóns á eignum af völdum eldsvoða, vatns vegna slökkvistarfs, reyks, sóts eða sprengingar.

Tjón sem verður sökum mengunar lofts, jarðar, vatns eða sjávar nema slíkt tjón stafi af einum, skyndilegum og ákveðnum atburði.

Eru einhverjar takmarkanir eða varúðarreglur?

Vátryggðum ber að fylgja varúðarreglum Varðar.

Í óupphituðu húsnæði skal lokað fyrir vatnsaðstreymi, vatnslagnir ásamt viðfestum tækjum skulu tæmd af vatni þegar hætta er á frosti.

Húseiganda er skylt, að svo miklu leyti sem það er á hans valdi, að hafa niðurföll í lagi með því að hreinsa úr þeim aur eða klaka.

Hvar gildir tryggingin?

Tryggingin tekur til húseignar þeirrar eða hluta húseignar sem tilgreind er á vátryggingarskírteini eða endurnýjunarkvittun.

Hverjar eru helstu skyldur þess tryggða?

Veita allar nauðsynlegar upplýsingar, hvort sem er við endurnýjun eða breytingar á tryggingunni.

Tilkynna tjón við fyrsta hentugleika og eigi síðar en innan árs frá tjónsatburði.

Hvenær og hvernig er greitt fyrir trygginguna?

Iðgjöld tryggingarinnar ber að greiða á gjalddaga. Vörður sendir kröfur mánaðarlega í netbanka eða árlega ef óskað er eftir því að greiða iðgjöld í einu lagi. Hægt er að breyta greiðslumáta á Mínum síðum. Þar er einnig hægt að velja að greiða iðgjöld með kreditkorti.

Hvenær hefst vátryggingarverndin og hvernig lýkur henni?

Vátryggingarsamningar gilda almennt í 12 mánuði frá samþykkt tilboðs og útgáfu tryggingar og miðast iðgjöld við ársiðgjald. Sé tryggingu ekki sagt upp á því tímabili framlengist hún sjálfkrafa.

Hvernig er tryggingunni sagt upp?

Hægt er að segja tryggingunni upp hvenær sem er á vátryggingatímabilinu. Segja verður tryggingunni upp með skriflegri tilkynningu til Varðar eða öðrum sannanlegum hætti. Með uppsögn skal senda staðfestingu þess efnis að stofnað hafi verið til nýrrar tryggingar hjá öðru vátryggingafélagi þar sem lögboðin ábyrgðartrygging ökutækis og slystrygging ökumanns og eiganda eru lögboðnar tryggingar.