Brunatrygging húseigna

Upplýsingaskjal þetta tilgreinir einungis helstu atriði tryggingarinnar, s.s. hvað er innifalið og hvað ekki. Ekki er um að ræða tæmandi upptalningu né persónulegt yfirlit yfir tryggingar sem viðskiptavinir velja. Upplýsingaskjalið hefur ekki lagalega þýðingu og gegnir eingöngu þeim tilgangi að upplýsa viðskiptavini um helstu þætti tryggingarinnar. Tryggingayfirlit og nákvæmar upplýsingar um samningsskilmála sem gilda eru aðgengilegar á vátryggingarskírteini tryggingarinnar sem hægt er að nálgast á Mínum síðum Varðar. Skilmálar tryggingarinnar hafa að geyma tæmandi upplýsingar um vátryggingarverndina og eru hluti af samningi aðila ásamt vátryggingarskírteini. 

Hvernig trygging er Brunatrygging húseigna?

Brunatrygging húseigna er lögboðin skyldutrygging og er vátryggt samkvæmt lögum um brunatryggingar. Hún bætir tjón sem verða á húsnæði og venjubundnu fylgifé þess. Vátryggingarfjárhæð er í samræmi við brunabótamat hússins sem unnið er af Þjóðskrá Íslands. Þar sem um skyldutryggingu er að ræða er ekki hægt að segja tryggingunni upp nema að búið sé að ganga frá samningi við annað tryggingafélag. Með brunatryggingu húseigna stofnast sjálfkrafa vátryggingarvernd hjá Náttúruhamfaratryggingu Íslands.

Tryggingin bætir

Tjón vegna eldsvoða, eldinga, sótfalls eða sprenginga svo sem gassprenginga við eldunartæki.

Tjón á öllum föstum innréttingum svo sem eldhús- og baðinnréttingum.

Tjón á gólfefnum.

Tjón á skjólveggjum og pöllum.

Tjón á eldavélum.

Kostnað við það að hreinsa og ryðja burt brunarústum.

Kostnað tengdan björgunar- og slökkvistarfi.

Tryggingin bætir ekki

Óbeint tjón, svo sem rekstrartap eða missir húsaleigutekna.

Tjón af eldi sem ekki er talinn eldsvoði, svo sem tjón á munum sem verða fyrir eldi eða hita við suðu, upphitun eða reykingu.

Eru einhverjar takmarkanir eða varúðarreglur?

Vátryggðum ber að fylgja varúðarreglum Varðar.

Vátryggðum ber að fara eftir fyrirmælum eða athugasemdum frá opinberum eftirlitsstofnunum svo sem Brunamálastofnun og Löggildingarstofu.

Ef vátryggingartaki og fjölskylda hans valda tjóni af gáleysi eða undir áhrifum áfengis, örvandi eða deyfandi lyfja, er heimilt að skerða bætur.

Vátryggðum ber að sjá um að umbúnaður/aðbúnaður á vátryggingarstað sé í fyllsta samræmi við reglur í gildandi lögum og reglugerðum á hverjum tíma, eftir því sem við á.

Hvar gildir tryggingin?

Tryggingin gildir aðeins á þeim stað sem tilgreindur er á vátryggingarskírteini eða endurnýjunarkvittun.

Hverjar eru helstu skyldur þess tryggða?

Veita allar nauðsynlegar upplýsingar, hvort sem er við endurnýjun eða breytingar á tryggingunni.

Veita Verði, ef nauðsyn krefur, aðgang að hinni vátryggðu húseign til þess að skoða hana og umbúnað hennar.

Tilkynna um tjón við fyrsta hentugleika og eigi síðar en innan árs frá tjónsatburði.

Hvenær og hvernig er greitt fyrir trygginguna?

Iðgjöld tryggingarinnar ber að greiða á gjalddaga. Vörður sendir kröfur mánaðarlega í netbanka eða árlega ef óskað er eftir því að greiða iðgjöld í einu lagi. Hægt er að breyta greiðslumáta á Mínum síðum. Þar er einnig hægt að velja að greiða iðgjöld með kreditkorti.

Hvenær hefst vátryggingarverndin og hvernig lýkur henni?

Vátryggingarsamningar gilda almennt í 12 mánuði frá samþykkt tilboðs og útgáfu tryggingar og miðast iðgjöld við ársiðgjald. Sé tryggingu ekki sagt upp á því tímabili framlengist hún sjálfkrafa.

Hvernig er tryggingunni sagt upp?

Hægt er að segja tryggingunni upp hvenær sem er á vátryggingartímabilinu. Með uppsögn skal senda staðfestingu þess efnis að stofnað hafi verið til nýrrar tryggingar hjá öðru vátryggingafélagi. Þar sem um skyldutryggingu er að ræða er Verði óheimilt að segja tryggingunni upp vegna vanskila á iðgjöldum.