Ökutækjatrygging

Upplýsingaskjal þetta tilgreinir einungis helstu atriði tryggingarinnar, s.s. hvað er innifalið og hvað ekki. Ekki er um að ræða tæmandi upptalningu né persónulegt yfirlit yfir tryggingar sem viðskiptavinir velja. Upplýsingaskjalið hefur ekki lagalega þýðingu og gegnir eingöngu þeim tilgangi að upplýsa viðskiptavini um helstu þætti tryggingarinnar. Tryggingayfirlit og nákvæmar upplýsingar um samningsskilmála sem gilda eru aðgengilegar á vátryggingarskírteini tryggingarinnar sem hægt er að nálgast á Mínum síðum Varðar. Skilmálar tryggingarinnar hafa að geyma tæmandi upplýsingar um vátryggingarverndina og eru hluti af samningi aðila ásamt vátryggingarskírteini. 

Hvernig trygging er Ökutækjatrygging?

Ökutækjatrygging samanstendur af ábyrgðartryggingu og slysatryggingu ökumanns og eiganda og er hún skyldutrygging fyrir öll skráningarskyld ökutæki. Eigandi ökutækis er tryggður og hver sá sem notar ökutækið með samþykki eiganda. Tryggingin bætir eigna-, muna- og líkamstjón sem ökutækið kann að valda komi til umferðaróhapps.

Tryggingin bætir
Ábyrgðartrygging

Tjón sem stafar af notkun ökutækis, hvort sem keyrt er á bíl eða mannvirki.

Ökutæki er tryggt þó annar en eigandi keyri. Ökumaður þarf þó að hafa gilt ökuskírteini og notkunin að vera með leyfi eiganda.

Slys á fólki af völdum ökutækis.

Ef eigandi keyrir á annað ökutæki í sinni eigu.

Nær til aksturs erlendis, innan EES og Sviss. Nauðsynlegt að eigandi sæki græna kortið (alþjóðlegt vátryggingakort) til Varðar áður en haldið er af stað.

Slysatrygging ökumanns og eiganda

Líkamstjón vegna umferðarslyss sem ökumaður verður fyrir við stjórn ökutækis.

Líkamstjón vegna umferðarslyss sem eigandi verður fyrir sem farþegi í eigin bíl.

Rúðutrygging

Brot á bílrúðu ásamt ísetningarkostnaði.

Eigin áhætta í rúðutryggingu er 20% í hverju tjóni ef skipt er um bílrúðu.

Engin eigináhætta ef gert er við bílrúðuna.

Tryggingin bætir ekki
Ábyrgðartrygging

Tjón á vátryggðu ökutæki eiganda, munum eða húsnæði í hans eigu.

Eigin verðmæti ökumanns í bílnum

Tjón sem verður við kappakstur eða aksturskeppni, né við æfingar við slíkan akstur.

Tjón sem valdið er af stórkostlegu gáleysi eða ásetningi.

Ef ökumaður er óhæfur til aksturs vegna ölvunar eða deyfilyfja, getur Vörður átt endurkröfurétt á eiganda.

Slysatrygging ökumanns og eiganda

Tjón sem verður við kappakstur eða aksturskeppni, né við æfingar við slíkan akstur.

Tjón sem valdið er af stórkostlegu gáleysi eða ásetningi.

Ef ökumaður er óhæfur til aksturs vegna ölvunar eða deyfilyfja, getur Vörður átt endurkröfurétt á eiganda.

Rúðutrygging

Tjón sem verður við kappakstur eða aksturskeppni, né við æfingar við slíkan akstur.

Tjón sem valdið er af stórkostlegu gáleysi eða ásetningi.

Ef ökumaður er óhæfur til aksturs vegna ölvunar eða deyfilyfja, getur Vörður átt endurkröfurétt á eiganda.

Eru einhverjar takmarkanir eða varúðarrreglur?

Slysatrygging er valkvæð þegar um torfærutæki er að ræða.

Lögveð hvílir á ökutæki verði vanskil á iðgjaldi og gengur framar öðrum skuldbindingum sem hvíla ökutækinu í allt að 2 ár frá gjalddaga.

Bílrúðutrygging er valkvæð trygging.

Tilkynna skal um eigendaskipti eða ef ökutæki er afskráð eða selt.

Vátryggðum ber að fylgja varúðarreglum Varðar.

Ökumaður skal vera í líkamlegu ástandi til að geta stjórnað ökutækinu.

Eigandi og ökumaður þess skulu sjá til þess að ökutækið sé í lögmæltu ástandi.

Ökumaður skal hafa hæfni til að stjórna ökutækinu og hafa til þess tilskilin réttindi.

Hvar gildir tryggingin?

Tryggingin gildir á Íslandi og í öðrum aðildarríkjum EES. Einnig gildir tryggingin í Sviss. Skilyrði er að sækja alþjóðlegt vátryggingakort fyrir ökutæki „græna kortið“.

Hverjar eru helstu skyldur þess tryggða?

Veita allar nauðsynlegar upplýsingar, hvort sem er við endurnýjun eða breytingar á tryggingunni, um sjálfan sig eða hið vátryggða ökutæki sem og um tjón sem sá tryggði eða heimilismenn hans verða fyrir.

Upplýsa um breytingar sem hafa áhrif á tryggingarverndina, svo sem ef ökutækið er selt eða afskráð.

Tilkynna tjón við fyrsta hentugleika og eigi síðar en innan árs frá tjónsatburði.

Hvenær og hvernig er greitt fyrir trygginguna?

Iðgjöld tryggingarinnar ber að greiða á gjalddaga. Við endurnýjun hækkar ársiðgjaldið í samræmi við breytingu á vísitölu frá grunnvísitölu samnings. Vörður sendir kröfur mánaðarlega í heimabanka eða árlega ef óskað er eftir því að greiða iðgjöld í einu lagi. Hægt er að breyta greiðslumáta á Mínum síðum Varðar. Þar er einnig hægt að velja að greiða iðgjöld með kreditkorti.

Hvenær hefst vátryggingarverndin og hvernig lýkur henni?

Vátryggingarsamningar gilda almennt í 12 mánuði frá samþykkt tilboðs og útgáfu tryggingar og miðast iðgjöld við ársiðgjald. Sé tryggingu ekki sagt upp á því tímabili framlengist hún sjálfkrafa. Tryggingin gildir þó ekki lengur en til 75 ára aldurs vátryggðs.

Hvernig er tryggingunni sagt upp?

Hægt er að segja tryggingunni upp hvenær sem er á vátryggingartímabilinu.