Ábyrgðartrygging atvinnurekstrar

Upplýsingaskjal þetta tilgreinir einungis helstu atriði tryggingarinnar, s.s. hvað er innifalið og hvað ekki. Ekki er um að ræða tæmandi upptalningu né persónulegt yfirlit yfir tryggingar sem viðskiptavinir velja. Upplýsingaskjalið hefur ekki lagalega þýðingu og gegnir eingöngu þeim tilgangi að upplýsa viðskiptavini um helstu þætti tryggingarinnar. Tryggingayfirlit og nákvæmar upplýsingar um samningsskilmála sem gilda eru aðgengilegar á vátryggingarskírteini tryggingarinnar sem hægt er að nálgast á Mínum síðum Varðar. Skilmálar tryggingarinnar hafa að geyma tæmandi upplýsingar um vátryggingarverndina og eru hluti af samningi aðila ásamt vátryggingarskírteini. 

Hvernig trygging er Ábyrgðartrygging atvinnurekstrar? 

Ábyrgðartryggingin tryggir atvinnurekanda fyrir skaðabótaábyrgð sem á hann kann að falla vegna slysa á fólki eða skemmda á munum.

Tryggingin bætir

Skaðabótaábyrgðar sem fellur á atvinnurekanda vegna slysa á mönnum eða skemmda á munum vegna starfsemi þeirrar sem getið er í skírteini eða iðgjaldskvittun.

Skaðabótaábyrgð sem fellur á atvinnurekanda sem eiganda eða notanda húss eða fasteignar, sem notuð er í tengslum við starfsemina og tilgreind er á skírteini.

Skaðabótaábyrgð sem fellur á atvinnurekanda vegna slysa á mönnum eða skemmda á munum af völdum hættulegra eiginleika vöru sem vátryggður selur eða lætur á annan hátt af hendi (skaðsemisábyrgð).

Tryggingin bætir ekki

Skaðabótaábyrgð vegna tjóns á munum sem atvinnurekandi á einn eða með öðrum eða hefur að láni, til leigu, geymslu, sölu, flutnings eða eru af öðrum ástæðum í vörslu hans.

Skaðabótaábyrgð sem stofnast vegna loforðs frá vátryggðum um að hann beri víðtækari ábyrgð en venjulega skaðabótaskyldu utan samninga.

Skaðabótaábyrgð vegna tjóns á munum sem atvinnurekandi tekur að sér að gera við, hreinsa, setja upp eða vinna við með einum öðrum hætti, ef tjónið verður af verkinu eða við verkið (valkvætt).

Tjón sem hlýst af eldsvoða.

Skaðabótakröfu vegna tjóns, sem hlýst við byggingarframkvæmdir á fasteign, sem atvinnurekandi á eða notar.

Skaðabótakröfu, sem fellur á atvinnurekanda sem eiganda eða notanda skráningarskylds ökutækis eða annarra farartækja.

Skaðabótakröfu vegna tjóns, sem hlýst af því að atvinnurekandi vinnur við framkvæmdir í jörðu.

Skaðabótakröfu sem leiðir af skráningarskyldum vinnuvélum og notkun þeirra, nema þeirra sé getið á skírteini.

Eru einhverjar takmarkanir eða varúðarreglur?

Vátryggðum ber að fylgja varúðarreglum Varðar.

Vátryggðum er skylt að gæta þess, að við stjórn vinnuvéla og annarra tækja séu ekki aðrir starfsmenn en þeir, sem hafa lögskilin réttindi og hæfni til að stjórna slíkum tækjum.

Starfsmenn skulu vera í líkamlegu ástandi til þess að geta rækt störf sín örugglega og ekki undir áhrifum áfengis, örvandi eða deyfandi lyfja

Áður en hafinn er gröftur í jörðu, borvinna eða sögun í húsum eða utanhúss, skulu vátryggður og starfsmenn hans kynna sér legu á leiðslum, strengjum og öðrum lögnum, þar sem framkvæmdir eru fyrirhugaðar.

Hvar gildir tryggingin?

Almennt gildir tryggingin einungis á Íslandi. Hins vegar tekur hún til tjóns vegna hættulegra eiginleika söluvöru, í þeim ríkjum sem nefnd eru í skírteini eða iðgjaldskvittun. Skilyrði er þó að sérstakt iðgjald hafi verið greitt fyrir þá áhættu. Nánari upplýsingar um gildissvið má finna í skilmála tryggingarinnar.

Hverjar eru helstu skyldur þess tryggða?

Veita allar nauðsynlegar upplýsingar, hvort sem er við endurnýjun, breytingar á tryggingunni eða við tjónstilkynningu.

Vátryggðum ber skylda til þess að reyna afstýra eða lágmarka tjónið.

Tilkynna um tjón við fyrsta hentugleika og eigi síðar en innan árs frá tjónsatburði.

Hvenær og hvernig er greitt fyrir trygginguna?

Iðgjöld tryggingarinnar ber að greiða á gjalddaga. Við endurnýjun hækkar ársiðgjaldið í samræmi við breytingu á vísitölu frá grunnvísitölu samnings. Vörður sendir kröfur mánaðarlega í heimabanka eða árlega ef óskað er eftir því að greiða iðgjöld í einu lagi. Hægt er að breyta greiðslumáta á Mínum síðum Varðar. Þar er einnig hægt að velja að greiða iðgjöld með kreditkorti.

Hvenær hefst tryggingarverndin og hvernig lýkur henni?

Tryggingarsamningar gilda almennt í 12 mánuði frá samþykkt tilboðs og útgáfu tryggingar og miðast iðgjöld við ársiðgjald. Sé tryggingu ekki sagt upp á því tímabili framlengist hún sjálfkrafa.

Hvernig er tryggingunni sagt upp?

Hægt er að segja tryggingunni upp hvenær sem er á tryggingartímabilinu.