Jafnréttisstefna

Jafnréttisstefnu Varðar er ætlað að tryggja réttindi og skyldur sem fram koma í lögum og reglum sem jafnlaunakerfið byggir á. Með jafnréttisstefnu vill félagið fara að lögum og sjá til þess að fyllsta jafnréttis sé gætt.

Starfsfólk verði metið á eigin forsendum og konur og karlar eigi í reynd jafna möguleika til starfa, starfsþróunar og fái jöfn laun ef um er að ræða sömu eða jafn verðmæt störf. Þannig verði tryggt að mannauður félagsins nýtist sem best, starfsánægja, tryggð og helgun starfsfólks verði meiri, en það skilar sér í betri rekstri félagsins og ánægðari viðskiptavinum.

Markmið stefnunnar er að tryggja jöfn tækifæri starfsfólks og er hún jafnframt leiðarljós um starfshætti sem stuðla að jafnrétti. Þá er það einnig markmiðið að útrýma kynbundinni mismunun, sé hún til staðar. Virk jafnréttisstefna stuðlar að betri nýtingu á hæfileikum og þekkingu starfsfólks.

  1. Kjaramál Allt starfsfólk óháð kyni, aldri, trúarskoðun, þjóðerni eða öðru slíku njóti sömu launakjara fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf. Launamunur skal einungis endurspegla mismunandi ábyrgð, starfsreynslu, eðli starfa, menntun, frammistöðu og hæfni.

  2. Ráðningar og störf Við nýráðningar og starfsþróun skal unnið að jafnri kynjaskiptingu og fjölbreytileika svo sem innan sviða, innan starfaflokka eða í stjórnendastörf. Undir engum kringumstæðum skal gefa í skyn eða auglýsa sérstaklega eftir öðru kyni, þjóðerni eða trú umfram hitt í starfsauglýsingum félagsins.

  3. Starfsþjálfun og endurmenntun Allt starfsfólk óháð kyni, aldri, trúarskoðun, þjóðerni eða öðru slíku njóti sömu möguleika til endurmenntunar, símenntunar og starfsþjálfunar. Einnig skal allt starfsfólk hvatt til að koma að fræðslu og þjálfun innan félagsins.

  4. Þátttaka í nefndum Við skipun í nefndir og starfshópa ræður fagþekking mestu um val einstaklinga, en horft skal sérstaklega til þess að hafa hlut kvenna og karla sem jafnastan og fjölbreytileikann sem mestann þar sem því verður mögulega við komið.

  5. Starfsandi og líðan starfsfólks Lögð er áhersla á að starfsfólki líði vel, aðbúnaður sé góður, sveigjanleiki sé til staðar, hlúð sé að fólkinu og það sé gaman í vinnunni. Vinna skal markvisst að almennri vinnuvernd, heilsuvernd og heilsueflingu starfsfólks og gripið til viðeigandi ráðstafana til að stuðla að því. Þá skal sérstaklega horft til forvarna í þeim efnum. Lögð er rík áhersla á að starfsfólk hafi tök og tækifæri á að taka þátt í hvers konar umbótum í starfsemi félagsins. Félagið mælir þessa þætti í starfseminni með mánaðarlegum vinnustaðagreiningum og grípur til ráðstafana sé þess þörf.

  6. Samræming vinnu og einkalífs Félagið vil stuðla að því að sveigjanleiki í vinnu sé mögulegur og hefur stigið skref í þá átt að auðvelda slíkt td með breyttum opnunartíma skrifstofu. Tekið er tillit til kvenna á meðgöngutíma, foreldra við umönnun ungbarna sem og starfsmanna við umönnun foreldra eða annarra ættmenna. Félagið reynir í hvívetna að haga hlutum með þeim hætti að þægilegt sé að samræma vinnu og einkalíf og horfir til þarfa og óska starfsfólks í þeim efnum.

  7. Kynferðisleg áreitni og einelti Einelti, kynferðisleg áreitni eða ofbeldi verður ekki liðið innan fyrirtækisins. Viðbragðsáætlun og boðleiðir vegna slíkra mála eru virkar, öllum sýnilegar og aðgengilegar hjá félaginu. Félagið einsetur sér að vera vel vakandi fyrir þessum hlutum meðal annars með því að gera reglulegar kannanir og greiningar á slíkum málum sem og bjóða reglulega upp á fræðslu þessu tengt.

  8. Framkvæmd og eftirfylgni Hjá Verði er starfandi velferðarnefnd sem hefur það hlutverk að ræða og yfirfara allar þær reglur innan félagsins sem varða jafnrétti, vellíðan og velferð starfsfólks innan félagsins. Í nefndinni eiga sæti mannauðsstjóri ásamt fimm almennum starfsmönnum sem og einum utanaðkomandi ráðgjafa. Nefndin er skipuð til þriggja ára í senn.

Velferðarnefnd skal fylgjast með og stuðla að að farið sé eftir lögum um jafnrétti hjá félaginu, kanna réttmæti ábendinga um að frá þeim sé vikið og bregðast við með viðeigandi hætti. Nefndin skal gæta þess að upplýsingar um jafnréttismál fyrirtækisins og störf nefndarinnar séu aðgengilegar á sameiginlegu skjalasvæði félagsins. Velferðarnefnd skal einnig sjá til þess að allir nýráðnir starfsmenn Varðar fái kynningu á jafnréttisstefnu félagsins, áætlun og öðrum stefnum sem snúa að velferð starfsmanna sem og störfum nefndarinnar. Nefndin skal einnig sjá til þessa að árleg kynning fari fram á jafnréttisstefnu félagsins.

Nefndin kemur saman fjórum sinnum á ári eða oftar ef þörf þykir. Nefndin skal árlega skrifa samantekt um störf sín.

Uppfært 27.09.19