Jafnréttis og mannréttindastefna

Jafnréttis- og mannréttindastefnu Varðar er ætlað að tryggja almenn réttindi, mannréttindi og skyldur sem fram koma í lögum og reglum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla sem og almenn mannréttindarákvæði í lögum en jafnlaunakerfi félagsins byggir á þessum þáttum. Með stefnunni vill félagið sjá til þess að fyllsta jafnræðis og mannréttinda sé gætt.

Starfsfólk verði metið á eigin forsendum og konur og karlar eigi í reynd jafna möguleika til starfa, starfsþróunar og fái jöfn laun ef um er að ræða sömu eða jafn verðmæt störf. Þannig verði tryggt að mannauður félagsins nýtist sem best, starfsánægja, tryggð og helgun starfsfólks verði meiri, en það skilar sér í betri rekstri félagsins og ánægðari viðskiptavinum.

Markmið stefnunnar er að tryggja jöfn tækifæri starfsfólks án tillits til þjóðernis, stéttar, hjúskaparstöðu, tungumáls, litarháttar, trúarbragða, lífs- eða stjórnmálaskoðana, kyns, kynhneigðar, aldurs, fötlunar, atgervis eða efnahags. Stefnan er jafnframt leiðarljós um starfshætti sem stuðla að sanngirni og jafnrétti og skal áherslan á jafnan rétt kvenna og karla vera sýnileg í allri starfseminni. Þá er það einnig markmiðið að útrýma kynbundinni mismunun, sé hún til staðar og stuðla að jafnræði og mannréttindum í hvívetna.

Kjaramál

Allt starfsfólk óháð þjóðerni, stétt,hjúskaparstöðu, tungumáls, litarháttar, trúarbragða, lífs- eða stjórnmálaskoðunum, kyns, kynhneigðar, aldurs, fötlunar, atgervis eða efnahags njóti sömu launakjara fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf. Launamunur skal einungis endurspegla mismunandi ábyrgð, starfsreynslu, eðli starfa, menntun, frammistöðu og hæfni.

Ráðningar og störf

Við nýráðningar og starfsþróun skal unnið að jafnri kynjaskiptingu og fjölbreytileika svo sem innan sviða, innan starfaflokka eða í stjórnendastörf. Undir engum kringumstæðum skal gefa í skyn eða auglýsa sérstaklega eftir öðru kyni, þjóðerni eða trú umfram hitt í starfsauglýsingum félagsins.

Starfsþjálfun og endurmenntun

Allt starfsfólk njóti sömu möguleika til endurmenntunar, símenntunar og starfsþjálfunar. Einnig skal allt starfsfólk  hvatt til að koma að fræðslu og þjálfun innan félagsins. Fræðslustefna félagsins sem og stefna félagsins til námsstyrkja endurspeglar vilja félagsins til öflugrar endurmenntunar allra starfsmanna.

Þátttaka í nefndum

Við skipun í nefndir og starfshópa ræður fagþekking mestu um val einstaklinga, en horft skal sérstaklega til þess að hafa hlut kvenna og karla sem jafnastan og fjölbreytileikann sem mestan þar sem því verður mögulega við komið.  

Starfsandi og líðan starfsfólks

Lögð er áhersla á að starfsfólki líði vel, aðbúnaður sé góður, sveigjanleiki sé til staðar, hlúð sé að fólkinu og það sé gaman í vinnunni. Vinna skal markvisst að almennri vinnuvernd, heilsuvernd og heilsueflingu starfsfólks og gripið til viðeigandi ráðstafana til að stuðla að því. Þá skal sérstaklega horft til forvarna í þeim efnum. Lögð er rík áhersla á að starfsfólk hafi tök og tækifæri á að taka þátt í hvers konar umbótum í starfsemi félagsins. Félagið mælir þessa þætti í starfseminni með mánaðarlegum vinnustaðagreiningum og grípur til ráðstafana sé þess þörf.

Samræming vinnu og einkalífs

Félagið vil stuðla að því að sveigjanleiki í vinnu sé mögulegur og hefur stigið skref í þá átt að auðvelda slíkt t.d. með breyttum opnunartíma skrifstofu og styttingu vinnuvikunnar. Tekið er tillit til kvenna á meðgöngutíma, foreldra við umönnun ungbarna sem og starfsmanna við umönnun foreldra eða annarra ættmenna. Félagið reynir í hvívetna að haga hlutum með þeim hætti að þægilegt sé að samræma vinnu og einkalíf og horfir til þarfa og óska starfsfólks í þeim efnum.

Kynferðisleg áreitni og einelti

Einelti, kynbundið áreiti, kynferðisleg áreitni eða ofbeldi verður ekki liðið innan fyrirtækisins (EKKO stefna). Viðbragðsáætlun og boðleiðir vegna slíkra mála eru virkar, öllum sýnilegar og aðgengilegar hjá félaginu. Félagið einsetur sér að vera vel vakandi fyrir þessum hlutum meðal annars með því að gera reglulegar kannanir og greiningar á slíkum málum sem og bjóða reglulega upp á fræðslu þessu tengt. 

Framkvæmd og eftirfylgni

Hjá Verði er starfandi velferðarnefnd sem hefur það hlutverk að ræða og yfirfara allar þær reglur innan félagsins sem varða jafnrétti, mannréttindi, vellíðan og velferð starfsfólks innan félagsins. Í nefndinni eiga sæti mannauðsstjóri ásamt fimm almennum starfsmönnum sem og einum utanaðkomandi ráðgjafa. Nefndin er skipuð til þriggja ára í senn. 

Velferðarnefnd skal fylgjast með og stuðla að að farið sé eftir lögum um jafnrétti og almenn mannréttindi hjá félaginu, kanna réttmæti ábendinga um að frá þeim sé vikið og bregðast við með viðeigandi hætti. Nefndin skal gæta þess að upplýsingar um þessi mál innan fyrirtækisins og störf nefndarinnar séu aðgengilegar á sameiginlegu skjalasvæði félagsins. Velferðarnefnd skal einnig sjá til þess að allir nýráðnir starfsmenn Varðar fái kynningu á jafnréttis og mannréttindastefnu félagsins, áætlun og öðrum stefnum sem snúa að velferð starfsmanna sem og störfum nefndarinnar. Nefndin skal einnig sjá til þessa að árleg kynning fari fram á stefnu félagsins í þessum málum.

Nefndin kemur saman fjórum sinnum á ári eða oftar ef þörf þykir. Nefndin skal árlega skrifa samantekt um störf sín.

Uppfært 06.02.20