Guðmundur Jóhann Jónsson

Forstjóri

fréttir -

16. feb 2017

Afkomutilkynning – 2016

Á stjórnarfundi þann 15. febrúar 2017, samþykkti stjórn og forstjóri samstæðureikning Varðar fyrir árið 2016.

Helstu niðurstöður 2016:

 • Heildarhagnaður ársins eftir skatta var 487 m.kr. (2015: 658 m.kr., -26%)

 • Hagnaður fyrir skatta var 564 m.kr. (2015: 728 m.kr., -23%)

 • Iðgjöld ársins námu 6.811 m.kr. (2015: 5.765 m.kr., +18%)

 • Tjón ársins voru 5.286 m.kr. (2015: 4.581 m.kr., +15%)

 • Kostnaðarhlutfall var 21,0% (2015: 21,7%)

 • Fjárfestingatekjur voru 854 m.kr. (2015: 1.164 m.kr., -27%)

 • Samsett hlutfall samstæðunnar var 102,6% (2015: 105,8%)

 • Heildareignir í lok árs námu 12.436 m.kr. (2015: 11.330 m.kr., +10%)

 • Eigið fé félagsins nam 3.611 m.kr. (2015: 3.475 m.kr., +4%)

 • Arðsemi eigin fjár var 14,4% (2015: 22,8%)

 • Eiginfjárhlutfall var 29,0% (2015: 30,7%)

 • Gjaldþolshlutfall SCR var 141% í árslok (2015: 136%)

Guðmundur Jóhann Jónsson forstjóri Varðar:

„Starfsemi Varðar gekk vel á árinu líkt og undanfarin ár og er reksturinn stöðugur og traustur. Þrátt fyrir að afkoman sé sú þriðja besta í sögu félagsins var hún undir væntingum okkar en ásættanleg í ljósi aukins tjónaþunga og þá sérstaklega í ökutækjatjónum. Þrátt fyrir hagfelldar ytri aðstæður er umhverfi tryggingafélaga á margan hátt krefjandi í efnahagsuppsveiflu sem endurspeglast í fjölgun tjóna og hækkandi kostnaði. Þá ríkir mikil samkeppni á markaðnum.

Ánægjulegt er að segja frá því að viðskiptavinum félagsins fjölgaði um 10% á árinu og eru nú um 36.000. Hlutdeild Varðar á tryggingamarkaði hefur aukist jafnt og þétt á liðnum árum og er ánægjulegt hversu vel einstaklingar og fyrirtæki hafa tekið okkur sem ferskum valkosti á rótgrónum markaði. Áhersla okkar á mikil gæði innra starfs og úrvals þjónustu við viðskiptavini hefur skilað okkur þessum góða árangri.“

Stöðugur og traustur vátryggingarekstur

Hagnaður Varðar árið 2016 nam 564 m.kr. fyrir tekjuskatt en var 728 m.kr. árið 2015. Að teknu tilliti til skatta var hagnaður ársins 487 m.kr. samanborið við 658 m.kr. árið 2015.

Iðgjöld ársins hækkuðu um 18% milli ára og námu 6.811 m.kr. samanborið við 5.765 m.kr. árið 2015. Tjón ársins námu 5.286 m.kr. á síðasta ári og jukust um 15% milli ára. Fjárfestingatekjur námu 854 m.kr. í fyrra og minnkuðu um 27% milli ára en eignasafnið skilaði engu að síður mjög góðri ávöxtun. Rekstrarkostnaður var 1.590 m.kr. árið 2016 og hækkaði um 199 m.kr. milli ára eða um 14%. Kostnaðarhlutfall lækkaði og var 21% árið 2016 samanborið við 21,7% árið 2015.

Samsett hlutfall, sem er skilgreint sem tjónakostnaður og rekstrarkostnaður sem hlutfall af iðgjöldum, var 102,6% árið 2016 samanborið við 105,8% árið 2015.

Sterkur efnahagur

Heildareignir Varðar í árslok 2016 námu 12.436 m.kr. í samanburði við 11.330 m.kr. í árslok 2015 og nemur hækkunin 9,8%. Verðbréfaeign félagsins nam 9.278 m.kr. í árslok 2016 og handbært fé nam 955 m.kr.

Eigið fé í lok árs 2016 nam 3.611 m.kr. en í árslok 2015 nam það 3.475 m.kr. Eiginfjárhlutfall er sterkt en það var 29% í lok árs samanborið við 30,7% árið 2015. Gjaldþol félagsins samkvæmt Solvency II var 141% í árslok 2016 en var 136% í lok árs 2015. Arðsemi eiginfjár var 14,4%.

Það helsta úr starfsemi félagsins

 • Arion banki hf. eignaðist Vörð á árinu 2016 en í september 2015 ákvað BankNordik, Færeyjum, að selja allt hlutafé sitt í Verði til Arion banka hf. Nýtt eignarhald skapar félaginu enn frekar tækifæri til að bæta þjónustu- og vöruframboð sitt.

 • Í ársbyrjun 2017 var samþykkt að sameina dótturfélag Varðar, Vörð líftryggingar hf. og Okkar líftryggingar hf. frá og með 1. janúar 2017 með fyrirvara um samþykki Fjármálaeftirlitsins. Áætlað er að samrunaferlinu verði lokið á fyrsta ársfjórðungi þessa árs. Sameinað félag mun verða eitt það öflugasta í líftryggingum hér á landi.

 • Aukin gæði í þjónustu Varðar hafa skilað sér í aukinni ánægju viðskiptavina og hefur þeim aldrei fjölgað eins mikið og á síðasta ári. Samkvæmt nýlegri mælingu Íslensku ánægjuvogarinnar fékk Vörður hæstu einkunn tryggingafélaga, annað árið í röð. Það er sérlega gleðilegt fyrir starfsmenn félagsins að uppskera með þessum hætti.

 • Vörður hefur sett sér metnaðarfulla stefnu um samfélagslega ábyrgð. Hluti af þeirri stefnu er þátttaka í samstarfi um loftslagsmál á vegum Reykjavíkurborgar og Festu. Í loftslagsyfirlýsingunni skuldbinda 104 fyrirtæki sig til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, minnka myndun úrgangs og að mæla árangurinn. Ýmis skref hafa nú þegar verið tekin í þeirri viðleitni að minnka myndun úrgangs og draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.

 • Vörður tryggingar og Vörður líftryggingar eru á lista Creditinfo yfir Framúrskarandi fyrirtæki ársins 2016. Til að eiga kost á þessari viðurkenningu þurfa fyrirtæki að uppfylla ströng skilyrði um styrk og stöðugleika í rekstri síðastliðinna ára. Á síðasta ári uppfylltu aðeins 1,9% fyrirtækja á Íslandi þessi skilyrði. Vörður hlýtur þessa viðurkenningu fimmta árið í röð.

 • Vörður leggur ríka áherslu á gæðamál í þeim tilgangi að tryggja stöðugar umbætur í rekstri félagsins og bæta þjónustu við viðskiptavini. Starfsmenn hafa unnið mikið starf í að yfirfara alla ferla félagsins, einfalda þá og bæta. Sett var upp nýtt gæðakerfi og unnið var að endurhönnun ferla á árinu. Unnið er eftir gæðastaðlinum ISO 9001 og hefur Vörður hlotið vottun á upplýsingaöryggi samkvæmt ISO 27001 staðlinum.

 • Jafnréttismál eru í hávegum höfð hjá Verði. Kynjahlutfall í framkvæmdastjórn er jafnt og félagið er jafnlaunavottað af VR en Vörður var fyrst allra fjármálafyrirtækja til að fá slíka vottun vorið 2014. Hún staðfestir að félagið vinnur eftir þeim leiðum sem vottunin gerir kröfur um og þau gildi sem höfð eru í heiðri í rekstri Varðar, að fólki sé ekki mismunað í launum á grundvelli kynferðis. Vottunin styður einnig við þá stefnu og áætlun sem félagið hefur sett sér í jafnréttismálum um að vera framsækið fyrirtæki og byggja á nútíma gildum.

Um Vörð Vörður tryggingar hf. er alhliða vátryggingafélag í eigu Arion banka hf. sem býður tryggingalausnir fyrir einstaklinga, fjölskyldur og fyrirtæki. Félagið leggur áherslu á einföld og þægileg vátryggingaviðskipti á samkeppnishæfu verði. Fjöldi starfsmanna er 68 og eru viðskiptavinir félagsins um 36.000. Starfsfólk Varðar vinnur markvisst að því að efla þjónustu og vöruframboð en Vörður hefur á undanförnum árum skipað efstu sætin í Íslensku ánægjuvoginni sem sýnir mikið traust viðskiptavina til félagsins og þann árangur sem náðst hefur í uppbyggingu þess. Vörður leggur mikla áherslu á góðan starfsanda og hefur félagið mælst með hæstu starfsánægju íslenskra tryggingafélaga.

Aðalfundur Varðar trygginga hf. og Varðar líftrygginga hf. verður haldinn 17. mars næstkomandi.

Nánari upplýsingar veitir: Guðmundur Jóhann Jónsson, forstjóri Varðar í síma, 514 1020 og 824 1020.